Κατάλογος

Αποδοχή ή απόρριψη μεμονωμένων αλλαγών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση - Κατάλογος.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών. Εμφανίζεται ο διάλογος Αυτόματη διόρθωση.
Πατήστε το πλήκτρο Επεξεργασία αλλαγών και πλοηγηθείτε στην καρτέλα Κατάλογος.


Η καρτέλα Κατάλογος εμφανίζει όλες τις αλλαγές που έχουν καταγραφεί στο τρέχον έγγραφο. Εάν θέλετε να φιλτράρετε αυτόν τον κατάλογο, πατήστε την καρτέλα Φίλτρο και μετά επιλέξτε κριτήρια φίλτρου.

Πεδίο επιλογής

Παραθέτει τις αλλαγές που καταγράφηκαν στο έγγραφο. Όταν επιλέγετε μια καταχώριση στον κατάλογο, η αλλαγή τονίζεται στο έγγραφο. Για ταξινόμηση του καταλόγου, πατήστε μια επικεφαλίδα στήλης. Κρατήστε πατημένο το , ενώ πατάτε για να επιλέξετε πολλαπλές καταχωρίσεις στον κατάλογο.

tip

Για να επεξεργαστείτε το σχόλιο για μια καταχώριση στον κατάλογο, δεξιοπατήστε την καταχώριση και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία - Σχόλιο.


Αφού αποδεχτείτε ή απορρίψετε μια αλλαγή, οι καταχωρίσεις του καταλόγου επαναταξινομούνται σύμφωνα με την κατάσταση "Αποδοχής" ή "Απόρριψης".

Ενέργεια

Παραθέτει τις αλλαγές που έγιναν στο έγγραφο.

Συντάκτης

Παραθέτει τον χρήστη που έκανε την αλλαγή.

Ημερομηνία

Παραθέτει την ημερομηνία και τον χρόνο που έγινε η αλλαγή.

Σχόλιο

Παραθέτει τα σχόλια που επισυνάφθηκαν στην αλλαγή.

Αποδοχή

Δέχεται την επιλεγμένη αλλαγή και αφαιρεί την επισήμανση από την αλλαγή στο έγγραφο.

Απόρριψη

Απορρίπτει την επιλεγμένη αλλαγή και αφαιρεί την επισήμανση από την αλλαγή στο έγγραφο.

Αποδοχή όλων

Αποδέχεται όλες τις αλλαγές και αφαιρεί την επισήμανση από το έγγραφο.

Απόρριψη όλων

Απορρίπτει όλες τις αλλαγές και αφαιρεί την επισήμανση από το έγγραφο.

Υπάρχουν περισσότερες εντολές στο Μενού περιβάλλοντος του καταλόγου:

Επεξεργασία σχολίου

Επεξεργάζεται το σχόλιο για την επιλεγμένη αλλαγή.

Ταξινόμηση

Ταξινομεί τον κατάλογο σύμφωνα με τις επικεφαλίδες των στηλών.

Ενέργεια

Ταξινομεί τον κατάλογο σύμφωνα με τον τύπο της αλλαγής.

Συντάκτης

Ταξινομεί τον κατάλογο σύμφωνα με τον συντάκτη.

Ημερομηνία

Ταξινομεί τον κατάλογο σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα.

Σχόλιο

Ταξινομεί τον κατάλογο σύμφωνα με τα σχόλια που επισυνάπτονται στις αλλαγές.

Θέση εγγράφου

Ταξινομεί τον κατάλογο σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη θέση των αλλαγών στο έγγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη μέθοδος ταξινόμησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!