Εισαγωγή σχολίου παρακολούθησης αλλαγών

Εισαγάγετε ένα σχόλιο για την καταγεγραμμένη αλλαγή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Σχόλιο.

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση - Κατάλογος.
Πατήστε μια καταχώριση στον κατάλογο και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος.
Επιλέξτε Επεξεργασία σχολίου.


note

Μπορείτε να επισυνάψετε ένα σχόλιο όταν , ή στον διάλογο Διαχείριση αλλαγών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!