Μορφή κειμένου (Αναζήτηση)

Βρίσκει συγκεκριμένα γνωρίσματα μορφοποίησης κειμένου, όπως τύποι γραμματοσειρών, εφέ γραμματοσειράς, και χαρακτηριστικά ροής κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το πλήκτρο Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση - Μορφή.


Τα κριτήρια αναζήτησης για γνωρίσματα παρατίθενται κάτω από το πλαίσιο Αναζήτηση.

note

Δεν χρειάζεται να ορίσετε ένα κείμενο αναζήτησης στο πλαίσιο Αναζήτηση όταν ψάχνετε και αντικαθιστάτε μορφοποίηση.


Για να ορίσετε μία μορφή αντικατάστασης, πατήστε στο πλαίσιο Αντικατάσταση και μετά πατήστε το πλήκτρο Μορφή.

Χρησιμοποιείστε τη Μορφή κειμένου (Αναζήτηση) ή τη Μορφή κειμένου (Αντικατάσταση) για να ορίσετε τα κριτήρια σας στην αναζήτηση μορφοποίησης. Αυτά τα παράθυρα διαλόγου εμπεριέχουν τις παρακάτω σελίδες καρτέλας:

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Εφέ γραμματοσειράς

Καθορίστε τα εφέ γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εσοχές και αποστάσεις

Θέτει τις εσοχές και τις επιλογές αποστάσεων για την τρέχουσα παράγραφο.

Στοίχιση

Ρυθμίζει τη στοίχιση της παραγράφου σχετικά με τα περιθώρια της σελίδας.

Ροή κειμένου

Ορισμός επιλογών συλλαβισμού και σελιδοποίησης.

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Καθορίστε τη θέση, κλιμάκωση, περιστροφή και διάκενο για χαρακτήρες.

Ασιατική διάταξη

Προσδιορίζει τις επιλογές για γράψιμο σε διπλές γραμμές για Ασιατικές γλώσσες. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στο κείμενό σας, και μετά επιλέξτε αυτή την εντολή.

Ασιατική Τυπογραφία

Ορίζει τις τυπογραφικές επιλογές για κελιά ή παραγράφους σε αρχεία ασιατικών γλωσσών. Για ενεργοποίηση της υποστήριξης ασιατικών γλωσσών, επιλέξτε Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποίηση στην περιοχή υποστήριξη ασιατικών γλωσσών. Οι επιλογές ασιατικής τυπογραφίας αγνοούνται σε έγγραφα HTML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!