Κατάλογος κανονικών εκφράσεων

Όρος

Αναπαράσταση/Χρήση

Οποιοσδήποτε χαρακτήρας

Ο δεδομένος χαρακτήρας, εκτός και είναι κανονική έκφραση μεταχαρακτήρα. Ο κατάλογος των μεταχαρακτήρων ακολουθεί σε αυτόν τον πίνακα.

.

Οποιοσδήποτε μοναδικός χαρακτήρας, εκτός από αλλαγή γραμμής ή παραγράφου. Παραδείγματος χάρη, ο όρος αναζήτησης "sh.rt" ταιριάζει και με "shirt" και με "short".

^

Η έναρξη παραγράφου ή κελιού. Ειδικά αντικείμενα όπως κενά πεδία ή πλαίσια αγκιστρωμένα σε χαρακτήρα, στην έναρξη παραγράφου παραβλέπονται. Παράδειγμα: "^Peter" ταιριάζει με τη λέξη "Peter" μόνο όταν είναι η πρώτη λέξη παραγράφου.

$

Το τέλος παραγράφου ή κελιού. Ειδικά αντικείμενα όπως κενά πεδία ή πλαίσια αγκιστρωμένα σε χαρακτήρα στο τέλος παραγράφου αγνοούνται. Παράδειγμα: "Peter$" ταιριάζει όνο όταν η λέξη "Peter" είναι η τελευταία λέξη παραγράφου, σημειώστε ότι το "Peter" δεν μπορεί να ακολουθείτε από τελεία.

$ από μόνο του ταιριάζει στο τέλος της παραγράφου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αναζήτηση και αντικατάσταση αλλαγών παραγράφου.

*

Μηδέν ή περισσότεροι όροι κανονικών εκφράσεων προηγούνται αμέσως. Παραδείγματος χάρη, "Ab*c" ταιριάζει με "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", κ.ο.κ.

+

Ένας ή περισσότεροι όροι κανονικών εκφράσεων προηγούνται αμέσως. Παραδείγματος χάρη, "AX.+4" βρίσκει "AXx4", αλλά όχι "AX4".

Η μεγαλύτερη δυνατή συμβολοσειρά που ταιριάζει με αυτήν την κανονική έκφραση σε παράγραφο ταιριάζει πάντα. Εάν η παράγραφος περιέχει τη συμβολοσειρά "AX 4 AX4", επισημαίνεται ολόκληρη η παράγραφος.

?

Μηδέν ή ένας όρος κανονικής έκφρασης προηγείται άμεσα. Παραδείγματος χάρη, "Texts?" ταιριάζει με "Text" και "Texts"και το "x(ab|c)?y" βρίσκει "xy", "xaby", ή "xcy".

\

Ο ειδικός χαρακτήρας που ακολουθεί, ερμηνεύεται ως κανονικός χαρακτήρας και όχι ως μεταχαρακτήρας κανονικής έκφρασης (εκτός από τους συνδυασμούς "\n", "\t", "\b", "\>" και "\<"). Παραδείγματος χάρη, "tree\." ταιριάζει με "tree.", όχι με "treed" ή "trees".

\n

Όταν εισαχθεί στο πλαίσιο κειμένου Εύρεση, βρίσκει μια αλλαγή γραμμής που εισήχθη με τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Enter στο Writer ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter σε ένα κελί Calc.

Όταν εισάγετε στο πλαίσιο κειμένου Αντικατάσταση στο Writer, εισάγεται μια αλλαγή παραγράφου που μπορεί να εισαχθεί με το πλήκτρο Enter, ή Επιστροφή. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στο Calc, και αντιμετωπίζεται κυριολεκτικά εκεί.

Για να αλλάξετε τις αλλαγές γραμμής σε αλλαγές παραγράφου στο Writer, πληκτρολογήστε \n και στα πλαίσια Εύρεση και Αντικατάσταση και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναζήτηση και αντικατάσταση.

\t

Χαρακτήρας στηλοθέτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

\b

Όριο λέξης. Παραδείγματος χάρη, "\bbook" ταιριάζει με "bookmark" και "book" αλλά όχι με "checkbook", ενώ "book\b" ταιριάζει με "checkbook" και "book" αλλά όχι με "bookmark".

Σημειώστε, αυτή η μορφή αντικαθιστά τις καταργημένες μορφές (αν και δουλεύουν ακόμα προς το παρόν) "\>" (συμφωνία τέλους λέξης) και "\<" (συμφωνία έναρξης λέξης).

^$

Εντοπίζει μια κενή παράγραφο.

^.

Εντοπίζει τον πρώτο χαρακτήρα μιας παραγράφου.

& ή $0

Προσθέτει τη συμβολοσειρά που βρέθηκε από τα κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο Εύρεση στον όρο στο πλαίσιο Αντικατάσταση, όταν κάνετε αντικατάσταση.

Παραδείγματος χάρη, εάν εισάγετε "window" στο πλαίσιο Εύρεση και "&frame" στο πλαίσιο Αντικατάσταση, η λέξη "window" αντικαθίσταται από "windowframe".

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα "&" στο πλαίσιο Αντικατάσταση για να τροποποιήσετε το Γνωρίσματα ή στο Μορφή της συμβολοσειράς που βρέθηκε από τα κριτήρια αναζήτησης.

[...]

Οποιαδήποτε μοναδική εμφάνιση οποιουδήποτε ενός χαρακτήρα που είναι μεταξύ των παρενθέσεων. Παραδείγματος χάρη: "[abc123]" ταιριάζει με τους χαρακτήρες ‘a’, ‘b’, ’c’, ‘1’, ‘2’ και ‘3’. "[a-e]" ταιριάζει με μοναδικές εμφανίσεις των χαρακτήρων a μέχρι e, συμπεριλαμβανόμενων (η περιοχή πρέπει να οριστεί με τον χαρακτήρα που έχει τον μικρότερο αριθμό κώδικα Unicode πρώτα). Το "[a-eh-x]" ταιριάζει με οποιαδήποτε μοναδική εμφάνιση χαρακτήρων που είναι στις περιοχές ‘a’ μέχρι και ‘e’ και ‘h’ μέχρι και ‘x’.

[^...]

Επιτρέπεται οποιαδήποτε μοναδική εμφάνιση χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων χαρακτήρων στηλοθετών, διαστημάτων και αλλαγών γραμμών, που δεν είναι στον κατάλογο χαρακτήρων που καθορίστηκαν στις συμπεριλαμβανόμενες περιοχές. Παραδείγματος χάρη, "[^a-syz]" ταιριάζει με όλους τους χαρακτήρες που δεν είναι στην περιεχόμενη περιοχή ‘a’ μέχρι και ‘s’ ή τους χαρακτήρες ‘y’ και ‘z’.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Ο χαρακτήρας αναπαριστάνεται με τον τετραψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό Unicode (XXXX).

Ο χαρακτήρας αναπαριστάνεται από τον οκταψήφιο δεκαεξαδικό κώδικα Unicode (XXXXXXXX).

note

Για συγκεκριμένες γραμματοσειρές συμβόλων το σύμβολο (γλυφή) που βλέπετε στην οθόνη μπορεί να δείχνει σχετιζόμενο με διαφορετικό κωδικό Unicode από αυτόν που χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για αυτό στη γραμματοσειρά. Οι κωδικοί Unicode μπορούν να προβληθούν επιλέγοντας Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας, ή χρησιμοποιώντας τη Συντόμευση μετατροπής Unicode.


\N{UNICODE CHARACTER NAME}

Αντιστοιχίστε τον χαρακτήρα με όνομα Unicode.

Μερικοί αξιοσημείωτοι χαρακτήρες με όνομα Unicode είναι SPACE, NO-BREAK SPACE, SOFT HYPHEN, ACUTE ACCENT, CIRCUMFLEX ACCENT, GRAVE ACCENT.

note

Τα ονόματα χαρακτήρων Unicode μπορούν να αναζητηθούν και να προβληθούν επιλέγοντας Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας.


|

Ο ενθεματικός τελεστής περιορίζει τις εναλλακτικές. Ταιριάζει τον όρο που προηγείται με το "|", ή τον όρο που ακολουθεί με το "|". Παραδείγματος χάρη, "this|that" ταιριάζει με τις εμφανίσεις και των δύο "this" και "that".

{N}

Ο τελεστής επανάληψης επιθέματος που καθορίζει έναν ακριβή αριθμό εμφανίσεων ("N") του όρου τη; κανονικής έκφρασης αμέσως πριν πρέπει να είναι παρόν για να συμβεί συμφωνία. Παραδείγματος χάρη, το "tre{2}" ταιριάζει με "tree".

{N,M}

Ο τελεστής επανάληψης επιθέματος που καθορίζει μια περιοχή (ελάχιστο "N" μέχρι μέγιστο "M") εμφανίσεις του όρου κανονικής έκφρασης αμέσως πριν μπορεί να είναι παρόν για να συμβεί συμφωνία. Παραδείγματος χάρη, "tre{1,2}" ταιριάζει με "tre" και "tree".

{N,}

Ο τελεστής επανάληψης επιθέματος που καθορίζει μια περιοχή (ελάχιστο "N" μέχρι ένα ακαθόριστο μέγιστο) εμφανίσεων του όρου κανονικής έκφρασης αμέσως πριν μπορεί να είναι παρόν για να συμβεί συμφωνία. (Ο μέγιστος αριθμός εμφανίσεων περιορίζεται μόνο από το μέγεθος του εγγράφου). Παραδείγματος χάρη, το "tre{2,}" ταιριάζει με "tree", "treee" και "treeeee".

(...)

Η δομή ομαδοποίησης εξυπηρετεί τρεις σκοπούς.

  1. Να περικλείσει ένα σύνολο εναλλακτικών ‘|’. Παραδείγματος χάρη, η κανονική έκφραση "b(oo|ac)k" ταιριάζει και με "book" και με "back".

  2. Για να ομαδοποιήσει όρους σε μια σύνθετη έκφραση που θα λειτουργήσει σε τελεστές επιθέματος: "*", "+" και "?" μαζί με τελεστές επανάληψης επιθέματος. Παραδείγματος χάρη, η κανονική έκφραση "a(bc)?d" ταιριάζει και με "ad" και με "abcd". Η κανονική έκφραση "M(iss){2}ippi" ταιριάζει με "Mississippi".

  3. Για να καταγράψετε την υποσυμβολοσειρά που ταιριάζει μέσα στις παρενθέσεις ως αναφορά για μεταγενέστερη χρήση στο πλαίσιο Εύρεση χρησιμοποιείστε το "\n", ή στο πλαίσιο Αντικατάσταση χρησιμοποιήστε το "$n". Η αναφορά της πρώτης συμφωνίας αναπαριστάνεται από το "\1" στο πλαίσιο Εύρεση και από το "$1" στο πλαίσιο Αντικατάσταση. Η αναφορά στη δεύτερη υποσυμβολοσειρά που ταιριάζει από "\2" και "$2" αντίστοιχα, κ.ο.κ.

Παραδείγματος χάρη, η κανονική έκφραση "(890)7\1\1" ταιριάζει με "8907890890".

Με την κανονική έκφραση "\b(fruit|truth)\b" στο πλαίσιο Εύρεση και την κανονική έκφραση "$1ful" στο πλαίσιο Αντικατάσταση οι εμφανίσεις των λέξεων "fruit" και "truth" μπορούν να αντικατασταθούν με τις λέξεις "fruitful" και "truthful" αντίστοιχα, χωρίς να επηρεαστούν οι λέξεις "fruitfully" και "truthfully"

[:alpha:]

Αντιπροσωπεύει έναν αλφαβητικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το [:alpha:] για να βρείτε ένα από αυτούς.

[:digit:]

Αντιπροσωπεύει ένα δεκαδικό ψηφίο. Χρησιμοποιήστε το [:digit:] για να βρείτε ένα από αυτά.

[:alnum:]

Βρίσκει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ([:alpha:] και [:digit:]).

[:space:]

Αναπαριστά ένα χαρακτήρα διαστήματος (αλλά όχι άλλους χαρακτήρες με λευκό χρώμα).

[:print:]

Βρίσκει εκτυπώσιμους χαρακτήρες.

[:cntrl:]

Βρίσκει μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες.

[:lower:]

Βρίσκει πεζούς χαρακτήρες αν επιλέξετε Ακριβής αναζήτηση από τις Επιλογές .

[:upper:]

Αναπαριστά έναν κεφαλαίο χαρακτήρα εάν το Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων είναι επιλεγμένο στις Επιλογές.


note

Για έναν πλήρη κατάλογο με τους υποστηριζόμενους μεταχαρακτήρες και τη σύνταξη, ανατρέξτε στην ενότητα Τεκμηρίωση κανονικών εκφράσεων ICU


Οι όροι των κανονικών εκφράσεων μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν σύνθετες και προηγμένες κανονικές εκφράσεις αναζητήσεων, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα.

Παραδείγματα

Έκφραση

Σημασία

^$

Κενή παράγραφος.

^ καθορίζει ότι η συμφωνία πρέπει να είναι στην αρχή παραγράφου,

$ καθορίζει ότι σημάδι παραγράφου ή το τέλος κελιού πρέπει να ακολουθεί τη συμβολοσειρά που ταιριάζει.

^.

Ο πρώτος χαρακτήρας παραγράφου.

^ καθορίζει ότι η συμφωνία πρέπει να είναι στην αρχή παραγράφου,

. καθορίζει οποιονδήποτε μοναδικό χαρακτήρα.

e([:digit:])?

Συμφωνεί το "e" με τον εαυτόν του ή με "e" ακολουθούμενο από αριθμό.

e καθορίζει τον χαρακτήρα "e",

[:digit:] καθορίζει οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό,

? σημαίνει μηδέν ή εμφάνιση του [:digit:].

^([:digit:])$

Ταιριάζει παράγραφο ή κελιά που περιέχουν ακριβώς έναν αριθμό.

^ καθορίζει ότι η συμφωνία πρέπει να είναι στην αρχή παραγράφου,

[:digit:] καθορίζει οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό,

$ καθορίζει ότι σημάδι παραγράφου ή το τέλος κελιού πρέπει να ακολουθεί τη συμβολοσειρά που ταιριάζει.

^[:digit:]{3}$

Ταιριάζει παράγραφο ή κελί που περιέχουν μόνο τρεις αριθμούς ψηφίων

^ καθορίζει ότι η συμφωνία πρέπει να είναι στην αρχή παραγράφου,

[:digit:] καθορίζει οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό,

{3} καθορίζει ότι το [:digit:] πρέπει να εμφανίζεται τρεις φορές,

$ καθορίζει ότι σημάδι παραγράφου ή το τέλος κελιού πρέπει να ακολουθεί τη συμβολοσειρά που ταιριάζει.

\bconst(itu|ruc)tion\b

Ταιριάζει με τις λέξεις "constitution" και "construction", αλλά όχι με τη λέξη "constitutional."

\b καθορίζει ότι η συμφωνία πρέπει να ξεκινά στο όριο λέξης,

const καθορίζει τους χαρακτήρες "const",

( ξεκινά την ομάδα,

itu καθορίζει τους χαρακτήρες "itu",

| καθορίζει το εναλλακτικό,

ruc καθορίζει τους χαρακτήρες "ruc",

) τελειώνει την ομάδα,

tion καθορίζει τους χαρακτήρες "tion",

\b καθορίζει ότι η συμφωνία πρέπει να τελειώνει σε όριο λέξης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!