Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή την τελευταία καταχώριση που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.

+Z

Στη Βασική γραμμήν ή στη γραμμή Δεδομένα πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Αναίρεση


Εικονίδιο συμβουλής

Για να αλλάξετε τον αριθμό των εντολών που μπορείτε να αναιρέσετε, μεταβείτε στο Προχωρημένη ρύθμιση και ορίστε μια νέα τιμή της ιδιότητας "org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


Εικονίδιο σημείωσης

Μερικές εντολές (για παράδειγμα, η επεξεργασία τεχνοτροπίας) δεν μπορούν να αναιρεθούν.


Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή αναίρεσης επιλέγοντας Επεξεργασία - Ακύρωση αναίρεσης.


Πληροφορίες για την εντολή αναίρεση στους πίνακες βάσεων δεδομένων.

Όταν εργάζεστε με πίνακες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να αναιρέσετε μόνο τη τελευταία εντολή.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν αλλάξετε το περιεχόμενο μιας εγγραφής σε ένα πίνακα βάσης δεδομένων που δεν έχει αποθηκευτεί και ύστερα χρησιμοποιήσετε την εντολή Αναίρεση, η εγγραφή θα σβηστεί.


Περί της εντολής αναίρεση στις παρουσιάσεις

Ο κατάλογος Αναίρεση καθαρίζεται όταν εφαρμόζετε μια νέα διάταξη σε διαφάνεια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!