Μορφή

Ορίστε τις επιλογές μορφής χαρτιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες - Μορφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Μορφή.


Οριζόντιο βήμα

Εμφανίζει την απόσταση μεταξύ των αριστερών άκρων γειτονικών ετικετών ή επαγγελματικών καρτών. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε την τιμή εδώ.

Κατακόρυφη απόσταση

Εμφανίζει την απόσταση μεταξύ των επάνω άκρων γειτονικών ετικετών ή επαγγελματικών καρτών. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισαγάγετε μια τιμή εδώ.

Πλάτος

Εμφανίζει το πλάτος της ετικέτας ή της επαγγελματικής κάρτας. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε μια τιμή εδώ.

Ύψος

Εμφανίζει το ύψος της ετικέτας ή της επαγγελματικής κάρτας. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή εισάγετε μια τιμή εδώ.

Αριστερό περιθώριο

Εμφανίζει την απόσταση από το αριστερό άκρο της σελίδας μέχρι το αριστερό άκρο της πρώτης ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε μια τιμή εδώ.

Επάνω περιθώριο

Εμφανίζει την απόσταση από την πάνω άκρη της σελίδας μέχρι την κορυφή της πρώτης ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας. Εάν καθορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε μια τιμή εδώ.

Στήλες

Εισάγετε τον αριθμό των ετικετών ή επαγγελματικών καρτών που παρατίθενται η μία δίπλα στην άλλη στο πλάτος της σελίδας.

Σειρές

Εισάγετε τον αριθμό των ετικετών ή επαγγελματικών καρτών τις οποίες θέλετε να εμφανίζονται σε όλο το ύψος της σελίδας

Πλάτος σελίδας

Εμφανίζει το πλάτος της επιλεγμένης μορφής χαρτιού. Για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισαγάγετε ένα πλάτος εδώ.

Ύψος σελίδας

Εμφανίζει το ύψος της επιλεγμένης μορφής χαρτιού. Για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισαγάγετε ένα ύψος εδώ.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει την τρέχουσα μορφή ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας.

Αποθήκευση μορφής ετικέτας

Είδος

Εισάγετε ή επιλέξτε ένα επιθυμητό είδος χαρτιού.

Τύπος

Εισάγετε ή επιλέξτε έναν τύπο ετικέτας.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!