Μορφή

Ορίστε τις επιλογές μορφής χαρτιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες - Μορφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Μορφή.


Οριζόντιο βήμα

Εμφανίζει την απόσταση μεταξύ των αριστερών άκρων γειτονικών ετικετών ή επαγγελματικών καρτών. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε την τιμή εδώ.

Κατακόρυφη απόσταση

Εμφανίζει την απόσταση ανάμεσα στην πάνω άκρη μιας ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας και την πάνω άκρη της αμέσως επόμενης από κάτω ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή εισάγετε μια τιμή εδώ.

Πλάτος

Εμφανίζει το πλάτος της ετικέτας ή της επαγγελματικής κάρτας. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε μια τιμή εδώ.

Ύψος

Εμφανίζει το ύψος της ετικέτας ή της επαγγελματικής κάρτας. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή εισάγετε μια τιμή εδώ.

Αριστερό περιθώριο

Εμφανίζει την απόσταση από το αριστερό άκρο της σελίδας μέχρι το αριστερό άκρο της πρώτης ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας. Εάν ορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε μια τιμή εδώ.

Άνω περιθώριο

Εμφανίζει την απόσταση από την πάνω άκρη της σελίδας μέχρι την κορυφή της πρώτης ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας. Εάν καθορίζετε μια προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε μια τιμή εδώ.

Στήλες

Εισάγετε τον αριθμό των ετικετών ή επαγγελματικών καρτών που παρατίθενται η μία δίπλα στην άλλη στο πλάτος της σελίδας.

Γραμμές

Εισάγετε τον αριθμό των ετικετών ή επαγγελματικών καρτών τις οποίες θέλετε να εμφανίζονται σε όλο το ύψος της σελίδας

Αποθήκευση

Αποθηκεύει την τρέχουσα μορφή ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας.

Αποθήκευση μορφής ετικέτας

Είδος

Εισάγετε ή επιλέξτε ένα επιθυμητό είδος χαρτιού.

Τύπος

Εισάγετε ή επιλέξτε έναν τύπο ετικέτας.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!