Μορφή

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Ύψος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας γραμμής σε έναν ανοιχτό πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε Ύψος Γραμμής.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Πλάτος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας στήλης σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε Πλάτος Στήλης.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Άξονας - Άξονας Υ - Αριθμοί (έγγραφα διαγράμματος).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας γραμμής σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε Μορφή πίνακα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας στήλης σε ένα πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε Μορφή στήλης.

Μενού περιβάλλοντος για μία κεφαλίδα γραμμής σε έναν ανοιχτό πίνακα βάσης δεδομένων - Διαγραφή γραμμών.

Επιλέξτε Σχήμα - Αναστροφή (LibreOffice Draw).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Εικόνα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Αναστροφή (έγγραφα παρουσιάσεων).

Επιλέξτε Σχήμα - Αναστροφή - Κατακόρυφα (LibreOffice Draw).

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Εικόνα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Αναστροφή - Κατακόρυφα (έγγραφα παρουσιάσεων).

Επιλέξτε Σχήμα - Αναστροφή - Οριζόντια (LibreOffice Draw).

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Εικόνα.

Επιλέξτε Μορφή - Αναστροφή - Οριζόντια.

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο και επιλέξτε Αναστροφή - Οριζόντια (LibreOffice Impress).

Επιλέξτε τρία ή περισσότερα αντικείμενα και

Επιλέξτε Σχήμα - Κατανομή επιλογής (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Κατανομή επιλογής (LibreOffice Impress).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!