Μορφή

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Δεν επιτρέπεται σύνδεση βάσης δεδομένων στην τρέχουσα φόρμα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα..

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 1.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα. Οδηγός - Σελίδα 2.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 3.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 3.

Ανοίξτε τη γραμμή Εργαλειοθήκη στις βασικές ρυθμίσεις, και πατήστε

Ιδιότητες εικονιδίου

Ιδιότητες

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Ιδιότητες φόρμας.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ιδιότητες φόρμας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Ιδιότητες φόρμας.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ιδιότητες φόρμας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας

Ιδιότητες Φόρμας

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες φόρμας - Γενικά.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας - καρτέλα Γενικά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου της φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες φόρμας - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας - την καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου σε έγγραφο Φόρμα XML, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας εγγράφου Φόρμας , πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες φόρμας - Συμβάντα.

Ανοίξτε την γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας - την καρτέλα Συμβάντα.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου

Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Γενικά.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Γενικά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Συμβάντα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - την καρτέλα Συμβάντα.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Σειρά ενεργοποίησης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Σειρά ενεργοποίησης.

Επιλέξτε Εργαλεία - Σειρά ενεργοποίησης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Σειρά ενεργοποίησης

Σειρά ενεργοποίησης

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο προσθήκης πεδίου

Προσθήκη πεδίου

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Πλοηγητής φόρμας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Πλοηγητής φόρμας.

Επιλέξτε Εργαλεία - Πλοηγητής φόρμας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλοηγητής φόρμας

Περιήγηση φόρμας

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Λειτουργία σχεδίασης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Εναλλαγή λειτουργίας σχεδίασης.

Επιλέξτε Εργαλεία - Εναλλαγή λειτουργίας σχεδίασης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Λειτουργία σχεδίασης

Κατάσταση σχεδίασης ενεργή/ανενεργή

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης.

Επιλέξτε Εργαλεία - Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Οδηγοί στοιχείων ελέγχου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Οδηγοί στοιχείων ελέγχου φόρμας.

Επιλέξτε Εργαλεία - Οδηγοί στοιχείων ελέγχου φόρμας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Οδηγός

Οδηγοί Ναι/Όχι

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τακτοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Εικόνα.

Επιλέξτε την καρτέλα Αντικείμενο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Τακτοποίηση

Τακτοποίηση

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά μπροστά.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μεταφορά μπροστά.

Επιλέξτε Αντικείμενο - Μεταφορά μπροστά

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Μεταφορά μπροστά

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποστολή προς τα πίσω

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τακτοποίηση - Αποστολή προς τα πίσω.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Αποστολή προς τα πίσω.

Επιλέξτε Αντικείμενο - Αποστολή προς τα πίσω

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποστολή προς τα πίσω

Μεταφορά πίσω

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο προσκήνιο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στο προσκήνιο

Σρο προσκήνιο

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο παρασκήνιο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Αριστερά (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Αριστερά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Αριστερά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο αριστερά

Αριστερά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Κεντραρισμένο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Στο κέντρο (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο στο κέντρο

Στο κέντρο

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Δεξιά.

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Δεξιά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο δεξιά

Δεξιά

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Επάνω.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Κορυφή

Πάνω

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Στο κέντρο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στο κέντρο

Στο κέντρο

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Κάτω.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Κάτω

Κάτω

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε Άγκυρα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο αγκύρωσης

Άγκυρα

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Στη σελίδα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Άγκυρα - Στη σελίδα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Στη σελίδα.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Στην παράγραφο.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Άγκυρα - Στην παράγραφο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Στην παράγραφο.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Σε χαρακτήρα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Άγκυρα - Σε χαρακτήρα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Σε χαρακτήρα.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Ως χαρακτήρας.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Άγκυρα - Ως χαρακτήρας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Ως χαρακτήρας.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Σε πλαίσιο.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Άγκυρα - Σε πλαίσιο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Σε πλαίσιο.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Στο κελί.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Αγκύρωση - Στο κελί.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Στο κελί.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Στο κελί (αλλαγή μεγέθους με το κελί).

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Αγκύρωση - Στο κελί (αλλαγή μεγέθους με το κελί).

Επιλέξτε Προσαρμογή στο μέγεθος του κελιού.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Μενού αγκύρωσης - Στο κελί (αλλαγή μεγέθους με το κελί).

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!