Γραμμές εργαλείων

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Τυπικό φίλτρο.

Προβολή πίνακα βάσης δεδομένων: Εικονίδιο Τυπικό Φίλτρο στη γραμμή εργαλείων Βάση δεδομένων.

Προβολή φόρμας: Εικονίδιο Τυπικό φίλτρο στη γραμμή Φόρμα.

Εικονίδιο τυπικού φίλτρου

Προεπιλεγμένο φίλτρο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!