Εισαγωγή

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχόλιο.

Πατήστε +C.

Από τη γραμμή μενού:

Choose Insert - Media - Scan.

Από τη γραμμή μενού:

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.

Από τη γραμμή μενού:

Choose Insert - Media - Scan - Request.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας.

Στη γραμμή Βασική ή Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο ειδικού χαρακτήρα

Ειδικός χαρακτήρας

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Choose Insert - Media.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Icon Media

Media / Audio or Video

Από τη γραμμή μενού:

Choose Insert - OLE Object.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Choose Insert - Insert OLE Object.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Icon Insert OLE Object

Insert OLE Object

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο OLE.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Choose Insert - Insert OLE Object.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Icon OLE object

Αντικείμενο OLE

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - QR και γραμμικός κώδικας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

On the Insert menu of the Insert tab, choose QR and Barcode.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο τύπου..

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Choose Insert - Formula Object.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + E

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα .

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή γραφήματος.

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο διαγράμματος

Διάγραμμα

Από τη γραμμή μενού:

Choose Insert - Image.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο αιωρούμενου πλαισίου

Κινούμενο Πλαίσιο

Άνοιγμα τύπου αρχείου που είναι άγνωστος στο LibreOffice και δεν είναι αρχείο κειμένου.

Στη γραμμή Fontwork, πατήστε

Εικονίδιο Fontwork

Συλλογή Fontwork

Επιλέξτε Εισαγωγή - Fontwork

Εικονίδιο βασικών σχημάτων

Βασικά σχήματα

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων

Εικονίδιο βελών μπλοκ

Βέλη μπλοκ

Εικονίδιο διαγραμμάτων ροής

Διαγράμματα ροής

Εικονίδιο επεξηγήσεων

Υπομνήματα

Εικονίδιο αστεριών

Αστέρια

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμή υπογραφής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!