Επιλογές φίλτρων ASCII

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τις ιδιότητες, όπως τη βασική γραμματοσειρά, σύνολο χαρακτήρων, ή τις αλλαγές, που εισάγονται ή εξάγωνται με το έγγραφο κειμένου. Ο διάλογος αυτός εμφανίζεται όταν φορτώνετε ένα αρχείο ASCII με φίλτρο "Κωδικοποίηση Κειμένου" ή όταν αποθηκεύετε το έγγραφο για πρώτη φορά ή όταν επιλέγετε την "Αποθήκευση Ως" με άλλο όνομα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Αρχείο - Άνοιγμα, επιλεγμένος τύπος αρχείου Κωδικοποιημένο κείμενο.

Μενού Αρχείο - Αποθήκευση ως, επιλεγμένος τύπος αρχείου Κωδικοποιημένο κείμενο.


Ιδιότητες

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή και την εξαγωγή του αρχείου σας. Κατά την εξαγωγή, μόνο το σύνολο χαρακτήρων και οι αλλαγές παραγράφων μπορούν να καθοριστούν.

Σύνολο χαρακτήρων

Καθορίζει το σύνολο χαρακτήρων του αρχείου για την εξαγωγή και την εισαγωγή.

Προεπιλεγμένες γραμματοσειρές

Ρυθμίζοντας μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, καθορίζετε ότι το κείμενο θα πρέπει να εμφανίζεται με μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά. Οι προεπιλεγμένες γραμματοσειρές μπορούν μόνο να επιλεχθούν όταν κάνετε εισαγωγή.

Γλώσσα

Καθορίζει τη γλώσσα του κειμένου, αν δεν έχει ήδη καθοριστεί. Η ρύθμιση είναι μόνο διαθέσιμη κατά την εισαγωγή.

Αλλαγή παραγράφου

Καθορίζει τον τύπο της αλλαγής παραγράφου για μια γραμμή κειμένου.

CR & LF

Παράγει μία "Carriage Return" και μία "Linefeed". Αυτή η επιλογή είναι προεπιλεγμένη.

CR

Παράγει μία "Carriage Return" καθώς αλλάζει η παράγραφος.

LF

Παράγει μία "Linefeed" καθώς αλλάζει η παράγραφος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!