Εισαγωγή κειμένου

Προσδιορίζει τις επιλογές εισαγωγής για διαχωρισμένα δεδομένα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα - Τύπος αρχείου, επιλέξτε Κείμενο CSV.

Επιλέξτε Δεδομένα - Κείμενο σε στήλες (Calc).

Αντιγράψτε δεδομένα στο πρόχειρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Ειδική επικόλληση (Calc).


Εισαγωγή

Κωδικοποίηση χαρακτήρων

Καθορίζει την κωδικοποίηση χαρακτήρων το οποίο θα χρησιμοποιείται στο εισαγόμενο αρχείο.

Γλώσσα

Καθορίζει πώς εισάγονται οι συμβολοσειρές αριθμών.

Εάν η γλώσσα οριστεί σε προεπιλογή (για εισαγωγή CSV) ή αυτόματο (για εισαγωγή HTML), το Calc θα χρησιμοποιήσει την γενικά ορισμένη γλώσσα. Εάν η γλώσσα οριστεί σε ειδική γλώσσα, αυτή η γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί κατά την εισαγωγή αριθμών.

Κατά την εισαγωγή ενός εγγράφου HTML, η επιλογή γλώσσας μπορεί να συγκρούεται με τη γενική επιλογή HTML Χρησιμοποιήστε το τοπικό 'Αγγλικά (ΗΠΑ)' για αριθμούς. Η γενική επιλογή HTML είναι αποτελεσματική μόνο όταν η επιλογή αυτόματη γλώσσα επιλεγεί. Εάν επιλέξετε μια ειδική γλώσσα στο διάλογο επιλογών εισαγωγής HTML, η γενική επιλογή HTML αγνοείται.

Από Γραμμή

Καθορίζει τη γραμμή από την οποία θα ξεκινήσει η εισαγωγή . Οι γραμμές είναι ορατές στο παράθυρο προεπισκόπησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Επιλογές διαχωριστικού

Καθορίζει το αν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούν διαχωριστικά ή σταθερά πλάτη ως οριοθέτες.

Σταθερό πλάτος

Διαχωρίζει τα δεδομένα σταθερού πλάτους (με ίσο αριθμό χαρακτήρων) σε στήλες. Πατήστε πάνω στο χάρακα στο παράθυρο προεπισκόπησης για να ρυθμίσετε το πλάτος .

Διαχωρισμένα με

Επιλέξτε το διαχωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται στα δεδομένα σας.

Στηλοθέτης

Διαχωρίζει δεδομένα οριοθετημένα από στηλοθέτες σε στήλες.

Άνω τελεία

Διαχωρίζει τα οριοθετημένα από στηλοθέτες δεδομένα σε στήλες.

Κόμμα

Διαχωρίζει δεδομένα οριοθετημένα από κόμματα σε στήλες.

Διάστημα

Διαχωρίζει δεδομένα διαχωρισμένα από κενά σε στήλες.

Άλλο

Διαχωρίζει δεδομένα σε στήλες χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο διαχωριστικό που δηλώνετε. Σημείωση: Το προσαρμοσμένο διαχωριστικό πρέπει επίσης να περιέχεται στα δεδομένα σας.

Συγχώνευση διαχωριστικών

Συνδυάζει συνεχόμενα διαχωριστικά και αφαιρεί κενά πεδία δεδομένων.

Περικοπή διαστημάτων

Αφαιρεί τα κενά διαστήματα αρχής και τέλους από τα πεδία δεδομένων.

Οριοθέτης συμβολοσειράς

Επιλέξτε έναν χαρακτήρα για να οριοθετήσει τα δεδομένα του κειμένου. Μπορείτε επίσης να εισάγετε έναν χαρακτήρα στο πλαίσιο κειμένου.

Άλλες επιλογές

Ρυθμίζει μερικές άλλες επιλογές εισαγωγής.

Μορφοποίηση πεδίου σε παρενθέσεις ως κειμένου

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, τα πεδία ή τα κελιά των οποίων οι τιμές είναι σε παράθεση στην ολότητά τους (ο πρώτος και ο τελευταίος χαρακτήρας της τιμής είναι ίσος με τον οριοθέτη του κειμένου) εισάγονται ως κείμενο.

Ανίχνευση ειδικών αριθμών

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Calc θα εντοπίσει αυτόματα όλες τις μορφές αριθμών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μορφών αριθμών, όπως ημερομηνίες και ώρα. Η επιστημονική σημειογραφία θα εντοπιστεί επίσης καθώς η επιλογή Εντοπισμός επιστημονικής σημειογραφίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ταυτόχρονα.

Η επιλεγμένη γλώσσα επηρεάζει πώς τέτοιοι ειδικοί αριθμοί ανιχνεύονται, αφού διαφορετικές γλώσσες και περιοχές μπορεί να έχουν διαφορετικές συμβάσεις για τέτοιους ειδικούς αριθμούς.

Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το Calc θα εντοπίσει και θα μετατρέψει μόνο αριθμούς με δεκαδική σημειογραφία. Ο εντοπισμός αριθμών στην επιστημονική σημειογραφία θα εξαρτηθεί από την επιλογή Εντοπισμός επιστημονικής σημειογραφίας. Τα υπόλοιπα θα εισαχθούν ως κείμενο. Μια συμβολοσειρά δεκαδικού αριθμού μπορεί να έχει τα ψηφία 0-9, διαχωριστικά χιλιάδων και διαχωριστικό δεκαδικών. Διαχωριστικά χιλιάδων και δεκαδικά διαχωριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα και περιοχή.

Ανίχνευση επιστημονικής σημειογραφίας

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Calc θα ανιχνεύει αυτόματα αριθμούς με επιστημονική σημειογραφία, όπως 5E2 για το 500.

Η επιλεγμένη γλώσσα επηρεάζει τον τρόπο ανίχνευσης της επιστημονικής σημειογραφίας, καθώς πολλές διαφορετικές γλώσσες και περιοχές έχουν διαφορετικό διαχωριστικό δεκαδικών.

Αυτή η επιλογή μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο εάν η επιλογή Ανίχνευση ειδικών αριθμών είναι προηγουμένως απενεργοποιημένη.

Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το Calc θα ανιχνεύσει και θα μετατρέψει μόνο αριθμούς με δεκαδική σημειογραφία. Τα υπόλοιπα θα εισαχθούν ως κείμενο. Μια συμβολοσειρά δεκαδικού αριθμού μπορεί να έχει τα ψηφία 0-9, διαχωριστικά χιλιάδων και διαχωριστικό δεκαδικών. Διαχωριστικά χιλιάδων και δεκαδικά διαχωριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα και περιοχή.

Παράλειψη κενών κελιών

Διαθέσιμο κατά τη χρήση του Ειδική επικόλληση: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Calc διατηρεί το προηγούμενο περιεχόμενο κελιών κατά την επικόλληση κενών. Διαφορετικά, το Calc διαγράφει το περιεχόμενο προηγούμενων κελιών.

Στη μετατροπή Κείμενο σε στήλες, εάν το περιεχόμενο του κελιού ξεκινά με διαχωριστικό και αυτή η επιλογή είναι ανενεργή, τότε η πρώτη στήλη θα είναι κενή.

Αξιολόγηση τύπων

Καθορίζει εάν οι εκφράσεις τύπου που ξεκινούν με χαρακτήρα = (ίσον) θα αξιολογηθούν ως τύποι ή θα εισαχθούν ως δεδομένα κειμένου. Εάν είναι επιλεγμένο, οι τύποι αξιολογούνται στην εισαγωγή. Διαφορετικά, οι τύποι εισάγονται ως κείμενο.

Πεδία

Σας δείχνει πως θα εμφανίζονται τα δεδομένα σας όταν διαχωρίζονται σε στήλες.

Τύπος στήλης

Διαλέξτε μία στήλη στο παράθυρο προεπισκόπησης και επιλέξτε τον τύπο δεδομένων ο οποίος θέλετε να εφαρμοστεί στα εισαγόμενα δεδομένα .Έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Τύπος

Συνάρτηση

Προεπιλογή

Το LibreOffice καθορίζει τον τύπο.

Κείμενο

Τα εισαγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται ως κείμενο.

Ημερομηνία (ΗΜΧ)

Ορίζει μια μορφή ημερομηνίας (Ημέρα, Μήνας, Χρόνος) στα εισαγόμενα δεδομένα μέσα σε μια στήλη.

Ημερομηνία (ΜΗΧ)

Εφαρμόζει μια μορφή ημερομηνίας (Μήνας, Ημέρα, Χρόνος) στα εισαγόμενα δεδομένα μέσα σε μια στήλη.

Ημερομηνία (ΧΜΗ)

Εφαρμόζει μια μορφή ημερομηνίας (Χρόνος, Μήνας, Ημέρα) στα εισαγόμενα δεδομένα μέσα σε μια στήλη.

Αγγλικά (ΗΠΑ)

Οι αριθμοί μορφοποιημένοι σε Αγγλικά ΗΠΑ αναζητούνται και συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα από τη γλώσσα του συστήματος. Δεν εφαρμόζεται καμία μορφή αριθμών. Αν δεν υπάρχουν καταχωρήσεις σε αγγλικά ΗΠΑ, εφαρμόζεται η μορφή Κανονικά.

Απόκρυψη

Τα δεδομένα στη στήλη δεν εισάγονται.


Αν επιλέξατε μία από τις μορφοποιήσεις ημερομηνίας (ΗΜΧ),(ΜΗΧ), ή (ΧΜΗ) και εισάγετε αριθμούς χωρίς διαχωριστές ημερομηνίας, οι αριθμοί ερμηνεύονται ως εξής:

Πλήθος χαρακτήρων

Μορφή ημερομηνίας

6

Δύο χαρακτήρες, ο καθένας λαμβάνονται για τη μέρα, το μήνα και το χρόνο κατά την επιλεγμένη σειρά.

8

Τέσσερις χαρακτήρες λαμβάνονται για το χρόνο, δύο ο καθένας για το μήνα και την ημέρα, κατά την προεπιλεγμένη σειρά.

5 ή 7

Όπως και με 6 ή 8 χαρακτήρες, αλλά το πρώτο μέρος της ακολουθίας έχει ένα χαρακτήρα λιγότερο. Αυτό θα αποκρύψει ένα αρχικό μηδενικό για μήνα και ημέρα.


tip

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να περιλάβετε το αρχικό μηδενικό στα δεδομένα που εισάγετε, παραδείγματος χάριν σε τηλεφωνικούς αριθμούς, εφαρμόστε τη μορφοποίηση "Κείμενο" στη στήλη.


Προεπισκόπηση

Δείχνει πως θα εμφανίζεται το εισαγόμενο κείμενο μετά το διαχωρισμό του σε στήλες. Για να εφαρμόσετε μια μορφοποίηση σε στήλη όταν αυτή εισάγεται, πατήστε σε μια στήλη και επιλέξτε έναν Τύπο στήλης. Όταν επιλέγετε έναν Τύπο στήλης, η επικεφαλίδα της στήλης εμφανίζει την εφαρμοσμένη μορφοποίηση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σταθερό πλάτος για να διαχωρίσετε τα εισαγόμενα δεδομένα σε στήλες, πατήστε στον χάρακα για να ορίσετε τα όρια του πλάτους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!