Πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα εισαγωγής και εξαγωγής

Στο LibreOffice, εκτός από τις δικές του μορφές XML μπορείτε επίσης να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε σε πολλές ξένες XML μορφές.

Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου πρέπει να επιλέξετε από μόνοι σας τον τύπο αρχείου στο διάλογο Άνοιγμα. Για παράδειγμα, αν έχετε έναν πίνακα βάσης δεδομένων σε μορφή κειμένου και θέλετε να τον ανοίξετε ως πίνακα βάσης δεδομένων, πρέπει να ορίσετε τον τύπο αρχείου "Κείμενο CSV" αφού επιλέξετε το αρχείο.

Οι μακροεντολές BASIC σε έγγραφα του Microsoft Office

Στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Ιδιότητες VBA μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για τους κωδικούς μακροεντολών VBA σε έγγραφα MS Office. Οι μακροεντολές VBA δεν τρέχουν σε LibreOffice· πρέπει πρώτα να μετατραπούν και να προσαρμοστούν. Συχνά θέλετε μόνο να χρησιμοποιήσετε το LibreOffice για να αλλάξετε το ορατό περιεχόμενο ενός αρχείου Word, Excel ή PowerPoint και έπειτα να αποθηκεύσετε το αρχείο ξανά σε μορφή Microsoft Office χωρίς αλλαγή των μακροεντολών που περιέχει. Μπορείτε να ορίσετε την συμπεριφορά του LibreOffice όπως επιθυμείτε: Είτε οι μακροεντολές VBA αποθηκεύονται σε μορφή σχολιασμού ως μια υπορουτίνα του LibreOffice και όταν το έγγραφο αποθηκεύεται σε μορφή MS Office γράφονται πίσω πάλι σωστά, είτε μπορείτε να επιλέξετε οι μακροεντολές του Microsoft Office να αφαιρούνται κατά τη φόρτωση. Η τελευταία επιλογή είναι μια αποτελεσματική προστασία ενάντια σε ιούς στα έγγραφα του Microsoft Office.

Σημειώσεις αναφορικά με εξωτερικές μορφές και τύπους αρχείων

Ακόμα και όταν δεν έχουν εγκατασταθεί, ορισμένα φίλτρα είναι δυνατό να επιλεγούν από τα παράθυρα διαλόγουΆνοιγμα και Αποθήκευση. Εάν επιλέξετε ένα τέτοιο φίλτρο, θα εμφανιστεί το μήνυμα ότι μπορείτε ακόμη να εγκαταστήσετε το φίλτρο, αν το ζητήσετε.

Εικονίδιο συμβουλής

Το φίλτρο Κωδικοποιημένο κείμενο βοηθά στο άνοιγμα και την αποθήκευση εγγράφων κειμένου με άλλη γραμματοσειρά κωδικοποίησης. Το φίλτρο περιέχει ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο δίνει τη δυνατότητα καθορισμού γραμματοσειρών, προεπιλεγμένων γραμματοσειρών, γλώσσας και αλλαγών παραγράφου.


Εισαγωγή και εξαγωγή σε μορφή HTML

Με το LibreOffice Writer, μπορείτε να εισαγάγετε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους σε έγγραφο HTML. Η εξαγωγή τους πραγματοποιείται ως μορφή μετα-ετικετών. Οι χαρακτήρες των υποσημειώσεων και των σημειώσεων τέλους εξάγονται ως υπερσυνδέσμους.

Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν άγνωστους χαρακτήρες σε ένα έγγραφο HTML. Κάθε σημείωση που ξεκινάει με "HTML:..." και τελειώνει σε ">" αντιμετωπίζεται ως κώδικας HTML, αλλά εξάγεται χωρίς τα άγκιστρα. Μερικές ετικέτες γύρω από κείμενο μπορούν να συμπεριληφθούν μετά το "HTML:...". Οι τονισμένοι χαρακτήρες μετατρέπονται σε κωδικοποίηση χαρακτήρων ANSI. Σχόλια δημιουργούνται και κατά την εισαγωγή (για παράδειγμα, για meta tags που δεν χωράνε στις ιδιότητες του αρχείου ή άγνωστα tags).

Η εισαγωγή HTML του LibreOffice Writer έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης αρχείων με κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8 ή UCS2. Όλοι οι χαρακτήρες που περιλαμβάνονται στο σύνολο χαρακτήρων ANSI ή στο σύνολο χαρακτήρων του συστήματος μπορούν να εμφανιστούν.

Όταν εξάγετε σε HTML, το επιλεγμένο σύνολο χαρακτήρων στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML χρησιμοποιείται. Οι χαρακτήρες που δεν υπάρχουν εκεί γράφονται σε υποκατεστημένη μορφή, που προβάλλεται σωστά σε σύγχρονους περιηγητές ιστού. Όταν εξάγονται τέτοιοι χαρακτήρες, θα πάρετε μια κατάλληλη προειδοποίηση.

Εάν, στο - Φόρτωση/Αποθήκευσηe - Συμβατότητα HTML, επιλέξετε Mozilla Firefox ή LibreOffice Writer ως την επιλογή εξαγωγής, κατά την εξαγωγή όλα τα σημαντικά γνωρίσματα γραμματοσειράς εξάγονται ως άμεσα γνωρίσματα (παραδείγματος χάρη, χρώμα κειμένου, μέγεθος γραμματοσειράς, έντονα, πλάγια και τα λοιπά) σε τεχνοτροπίες CSS1 . (CSS αντιστοιχεί στο Cascading Style Sheets (επικαλυπτόμενα φύλλα τεχνοτροπίας.)) Η εισαγωγή επίσης εκτελείται σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.

Η ιδιότητα "γραμματοσειρά" αντιστοιχεί στο Mozilla Firefox· δηλαδή, πριν το μέγεθος γραμματοσειράς μπορείτε να ορίσετε προαιρετικές τιμές για "τεχνοτροπία γραμματοσειράς" (πλάγια, καμία), "παραλλαγή γραμματοσειράς" (κανονική, μικρά κεφαλαία) και "πάχος γραμματοσειράς" (κανονικό, έντονο).

Εάν το LibreOffice Writer οριστεί ως επιλογή εξαγωγής, τα μεγέθη του πεδίου ελέγχου και τα εσωτερικά τους περιθώρια εξάγονται ως τεχνοτροπίες (μορφές εκτύπωσης). Οι ιδιότητες μεγέθους CSS1 βασίζονται στις τιμές "width (πλάτος)" και "height (ύψος)". Η ιδιότητα "Margin (περιθώριο)" χρησιμοποιείται για τον ορισμό ίσων περιθωρίων σε όλες τις πλευρές της σελίδας. Για να επιτρέπονται διαφορετικά περιθώρια, χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες "Margin-Left (Αριστερό περιθώριο)", "Margin-Right (Δεξιό περιθώριο)", "Margin-Top (Επάνω περιθώριο)" και "Margin-Bottom (κάτω περιθώριο)"

Οι αποστάσεις των γραφικών και των προσθέτων στο περιεχόμενο μπορούν να οριστούν μεμονωμένα για εξαγωγή στο LibreOffice Writer. Εάν τα επάνω/κάτω περιθώρια οριστούν διαφορετικά, οι αποστάσεις εξάγονται σε μια επιλογή "STYLE" για την αντίστοιχη ετικέτα ως ιδιότητες μεγέθους CSS1 "Margin-Top (επάνω περιθώριο)", "Margin-Bottom (κάτω περιθώριο)", "Margin-Left (αριστερό περιθώριο)" and "Margin-Right (δεξιό περιθώριο)".

Τα πλαίσια υποστηρίζονται με τη χρήση των επεκτάσεων CSS1 για απολύτως τοποθετημένα αντικείμενα. Αυτό εφαρμόζεται μόνο για τις επιλογές εξαγωγής Mozilla Firefox and LibreOffice Writer. Τα πλαίσια μπορούν να στοιχιστούν ως γραφικά, και κινητά πλαίσια, αλλά πλαίσια συνδεμένα με χαρακτήρες δεν είναι δυνατά.

Τα πλαίσια εξάγονται ως ετικέτες "<SPAN>" ή "<DIV>", εάν δεν περιέχουν στήλες. Εάν περιέχουν στήλες, τότε εξάγονται ως "<MULTICOL>".

Η μονάδα μέτρησης που ορίζεται στο LibreOffice χρησιμοποιείται για εξαγωγή στο HTML των ιδιοτήτων CSS1. Η μονάδα μπορεί να οριστεί ξεχωριστά για έγγραφα κειμένου και HTML στο - LibreOffice Writer - Γενικά ή - LibreOffice Writer/Web - Προβολή. Ο αριθμός των εξαγόμενων δεκαδικών θέσεων εξαρτάται από τη μονάδα.

Μονάδα μέτρησης

Όνομα μονάδας μέτρησης στο CSS1

Μέγιστος αριθμός δεκαδικών ψηφίων

Χιλιοστό

mm

2

Εκατοστό

cm

2

Ίντσα

in

2

Pica (Πίκα)

pc

2

Σημείο

pt

1


Το φίλτρο ιστοσελίδας του LibreOffice υποστηρίζει μερικές δυνατότητες του CSS2. Όμως, για τη χρήση τους, η εξαγωγή διάταξης εκτύπωσης πρέπει να ενεργοποιηθεί στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML. Έπειτα, σε έγγραφα HTML, πέρα από την τεχνοτροπία σελίδας HTML, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις τεχνοτροπίες "Πρώτη σελίδα", "Αριστερή σελίδα" και "Δεξιά σελίδα". Αυτές οι τεχνοτροπίες επιτρέπουν τον ορισμό διαφορετικών μεγεθών σελίδας και περιθωρίων για την πρώτη, την αριστερή και τη δεξιά σελίδα κατά την εκτύπωση.

Αρίθμηση εισαγωγής και εξαγωγής

Εάν, στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML, έχει επιλεγεί η δυνατότητα εξαγωγής "LibreOffice Writer", οι εσοχές αρίθμησης εξάγονται ως ιδιότητα "margin-left" CSS1 στο γνώρισμα STYLE των ετικετών <OL> και <UL>. Η ιδιότητα δείχνει τη διαφορά ως προς την εσοχή του επόμενου υψηλότερου επιπέδου.

Η αριστερή εσοχή παραγράφου στην αρίθμηση υποδεικνύεται ως ιδιότητα CSS1 "Περιθώριο-αριστερά". Στην αρίθμηση, οι εσοχές πρώτης γραμμής παραβλέπονται και δεν εξάγονται.

Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων υπολογιστικών φύλλων

Το LibreOffice εισάγει και εξάγει παραπομπές σε ενότητες που έχουν διαγραφεί όπως είναι για παράδειγμα μια στήλη παραπομπής. Ο συνολικός τύπος μπορεί να προβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής και η διαγραμμένη παραπομπή περιέχει μια ένδειξη (#REF!) στην παραπομπή. Η ένδειξη #REF! θα δημιουργηθεί αντίστοιχα για την παραπομπή κατά τη διάρκεια της εισαγωγής.

Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων γραφικών

Όπως στα έγγραφα HTML, μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση φίλτρου με ή χωρίς το στοιχείο(LibreOffice Impress) στο όνομα, για να ανοίξετε ένα αρχείο γραφικών του LibreOffice. Χωρίς το στοιχείο αυτό, το αρχείο θα ανοίξει ως έγγραφο του LibreOffice Draw. Διαφορετικά, το αρχείο που αποθηκεύτηκε από παλαιότερη έκδοση του προγράμματος ανοίγει στο LibreOffice Impress.

Όταν εισάγετε ένα αρχείο EPS, μια προεπισκόπηση του γραφικού φαίνεται στο έγγραφο. Αν καμία προεπισκόπηση δεν είναι διαθέσιμη, ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αντιστοιχεί στο μέγεθος του γραφικού εμφανίζεται στο έγγραφο. Σε περιβάλλον Unix και Microsoft Windows μπορείτε να εκτυπώσετε το εισαγόμενο αρχείο χρησιμοποιώντας εκτυπωτή PostScript. Κατά την εξαγωγή γραφικών EPS, δημιουργείται μια προεπισκόπηση σε μορφή TIFF ή EPSI. Εάν κάποιο γραφικό EPS εξαχθεί μαζί με άλλα γραφικά σε μορφή EPS τότε το αρχείο αυτό θα ενσωματωθεί στο νέο αρχείο χωρίς καμία αλλαγή .

Τα αρχεία TIFF πολλών σελίδων επιτρέπονται όταν τα γραφικά εισάγονται ή εξάγονται σε μορφή TIFF. Τα γραφικά ανακτώνται ως σύνολο μεμονωμένων εικόνων σε ενιαίο αρχείο, π.χ. οι μεμονωμένες σελίδες ενός φαξ.

Μερικές επιλογές των LibreOffice Draw και LibreOffice Impress μπορούν να προσπελαστούν στο Αρχείο - Εξαγωγή. Δείτε Επιλογές εξαγωγής γραφικών για περισσότερες πληροφορίες.

PostScript

Για να εξαγάγετε ένα έγγραφο ή γραφικό σε μορφή PostScript:

  1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript, όπως το πρόγραμμα οδήγησης Apple LaserWriter.

  2. Εκτυπώστε το έγγραφο με την εντολή μενού Αρχείο - Εκτύπωση

  3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή PostScript από το παράθυρο διαλόγου και επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σε αρχείο. Θα δημιουργηθεί ένα αρχείο PostScript.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!