Γενικό Γλωσσάρι

Το γλωσσάρι αυτό περιλαμβάνει επεξηγήσεις ορισμένων από τους πιο σημαντικούς όρους που θα συναντήσετε στο LibreOffice.

Χρησιμοποιήστε το γλωσσάρι για να βρείτε άγνωστους όρους που έχετε βρει σε οποιαδήποτε LibreOffice εφαρμογή.

Mενού περιβάλλοντος

Για να ενεργοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος ενός αντικειμένου, πρώτα πατήστε με το πλήκτρο του ποντικιού σας για να το επιλέξετε και μετά,. Μερικά μενού περιβάλλοντος μπορούν να κληθούν ακόμη και αν δεν έχετε επιλέξει το αντικείμενο. Τα μενού περιβάλλοντος βρίσκονται σχεδόν παντού στο LibreOffice.

ASCII

Συντομογραφία για το "Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών". Ο ASCII είναι ένα σύνολο χαρακτήρων για την προβολή γραμματοσειρών στους προσωπικούς υπολογιστές. Αποτελείται από 128 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξεως και συμβόλων. Το εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων ASCII περιέχει 256 χαρακτήρες. Ο κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος αποκαλείται "ASCII Κωδικός" του αριθμού.

Σε HTML σελίδες, μόνο χαρακτήρες του 7 bit ASCII συνόλου χαρακτήρων πρέπει να εμφανίζονται. Οι άλλοι χαρακτήρες, όπως τα γερμανικά διαλυτικά μεταφωνίας (umlauts), διακρίνονται μέσω ξεχωριστού κώδικα. Μπορείτε να εισάγετε εκτεταμένους ASCII κωδικούς χαρακτήρων: το φίλτρο εξαγωγής του LibreOffice πραγματοποιεί την απαραίτητη μετατροπή.

IME

Το IME σημαίνει Input Method Editor (Επεξεργαστής Μεθόδου Εισόδου). Είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στο χρήστη να αξιοποιήσει πολύπλοκους χαρακτήρες από ένα μη-δυτικό σύνολο χαρακτήρων, ενώ χρησιμοποιεί ένα κανονικό πληκτρολόγιο.

JDBC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Java Database Connectivity (JDBC) API για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων του LibreOffice. Οι οδηγοί του JDBC είναι γραμμένοι στη γλώσσα προγραμματισμού Java και επομένως είναι ανεξάρτητοι της πλατφόρμας που αξιοποιείτε.

ODBC

Το Open Database Connectivity (ODBC), ή διαφορετικά η Σύνδεση Ανοιχτής Βάσης Δεδομένων, είναι ένας τύπος πρωτοκόλλου μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση των εφαρμογών σε συστήματα βάσεων δεδομένων. Η γλώσσα ερωτήματος που χρησιμοποιείται εδώ είναι η SQL (Structured Query Language). Στο LibreOffice, μπορείτε να καθορίσετε για κάθε βάση δεδομένων αν θα χρησιμοποιεί εντολές SQL για να εκτελεί ερωτήματα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη βοήθεια με δυνατότητα αλληλεπίδρασης για να καθορίσετε το ερώτημά σας πατώντας στο κουμπί του ποντικιού για να μεταφραστεί αυτόματα σε SQL μέσω του LibreOffice.

OLE

Στην συντομογραφία για τη Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE), τα αντικείμενα είναι δυνατόν να συνδεθούν με ένα έγγραφο προορισμού ή ακόμη να ενσωματωθούν. Η ενσωμάτωση εισάγει ένα αντίγραφο του αντικειμένου και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα προέλευσης στο έγγραφο προορισμού. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το αντικείμενο, ενεργοποιήστε απλά το πρόγραμμα προέλευσης διπλοπατώντας στο αντικείμενο.

Εάν ένα αντικείμενο OLE είναι συνδεδεμένο με ένα έγγραφο προορισμού, τότε το έγγραφο προορισμού πρέπει να είναι διαθέσιμο στη θέση που καθορίζεται στον σύνδεσμο. Η διαγραφή ή η μετακίνηση του εγγράφου προορισμού θα καταστήσει αδύνατο το άνοιγμα του συνδεδεμένου αντικειμένου OLE. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση διευθύνσεων URL σε σχέση με το σύστημα αρχείων στην ενότητα Γενικά των επιλογών φόρτισης/αποθήκευσης για να διαμορφώσετε το σύστημά σας ώστε να αποθηκεύει τους συνδέσμους ως προς το σύστημα αρχείων σας.

OpenGL

To OpenGL αντιπροσωπεύει μια γλώσσα 3Δ γραφικών, η οποία αρχικά αναπτύχθηκε από την SGI (Silicon Graphics Inc). Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο διάλεκτοι αυτής της γλώσσας: Η Microsoft OpenGL, που αναπτύχθηκε για χρήση στα Windows NT και η Cosmo OpenGL που δημιουργήθηκε από την SGI. Η τελευταία αντιπροσωπεύει μια ανεξάρτητη γλώσσα γραφικών για όλες τις πλατφόρμες και όλα τα είδη των υπολογιστών, ακόμα και για χρήση σε μηχανήματα που δεν διαθέτουν ειδικό υλικό για 3Δ γραφικά.

PNG

Το Portable Network Graphics (PNG) είναι μια μορφή αρχείων για γραφικά.Τα αρχεία συμπιέζονται,με έναν τρόπο που επιλέγεται, και, αντίθετα με ότι συμβαίνει με τη μορφή JPG, η συμπίεση των PNG αρχείων πραγματοποιείται πάντα χωρίς καμία απώλεια πληροφοριών.

RTF

H συντομογραφία για τη Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), είναι μια μορφή αρχείου που αναπτύχθηκε για την ανταλλαγή αρχείων κειμένου. Μια ειδική δυνατότητα είναι ότι η μορφοποίηση τα μετατρέπει σε άμεσα αναγνώσιμες πληροφορίες κειμένου. Δυστυχώς, σε σύγκριση με άλλες μορφές αρχείων, η μορφή αυτή δημιουργεί σχετικά μεγάλα αρχεία.

SQL

Η Structured Query Language είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για ερωτήματα βάσεων δεδομένων. Στο LibreOffice μπορείτε να διατυπώνετε ερωτήματα είτε σε γλώσσα SQL είτε αλληλεπιδραστικά, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με πρότυπα

Μια τεχνοτροπία είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων μορφοποίησης, ομαδοποιημένων και ταυτοποιημένων κατ' όνομα (το όνομα της τεχνοτροπίας). Όταν εφαρμόζετε μια τεχνοτροπία σε ένα αντικείμενο, το αντικείμενο μορφοποιείται με ένα σύνολο γνωρισμάτων της τεχνοτροπίας. Πολλά αντικείμενα της ίδιας φύσης μπορούν να έχουν την ίδια τεχνοτροπία. Συνεπώς, όταν αλλάζετε το σύνολο των γνωρισμάτων μορφοποίησης της τεχνοτροπίας, όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με την τεχνοτροπία αλλάζουν επίσης τα γνωρίσματα μορφοποίησής τους αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε τεχνοτροπίες για να μορφοποιήσετε ομοιόμορφα ένα μεγάλο σύνολο παραγράφων, κελιών και αντικειμένων καθώς και για καλύτερη διαχείριση της μορφοποίησης των εγγράφων.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τεχνοτροπίες και εφαρμόζετε γνωρίσματα μορφοποίησης σε μέρη κειμένου άμεσα, αυτό ονομάζεται άμεση μορφοποίηση (ονομάζεται επίσης και χειροκίνητη μορφοποίηση). Η μορφοποίηση εφαρμόζεται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή του εγγράφου. Εάν το έγγραφο έχει αρκετές παραγράφους, πλαίσια, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εφαρμόζετε άμεση μορφοποίηση σε κάθε αντικείμενο. Η άμεση μορφοποίηση είναι διαθέσιμη με το μενού Μορφή και με τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης.

Ένα γνώρισμα άμεσης μορφοποίησης που εφαρμόζεται σε ένα αντικείμενο υπερισχύει του αντίστοιχου γνωρίσματος της εφαρμοζόμενης τεχνοτροπίας στο αντικείμενο.

Αγκύρωση

Μερικά παράθυρα στο LibreOffice, παραδείγματος χάρη το παράθυρο τεχνοτροπιών και ο Περιηγητής, είναι "προσαρτήσιμα" παράθυρα. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτά τα παράθυρα, να αλλάξετε το μέγεθος τους ή να τα προσαρτήσετε σε μια άκρη. Σε κάθε άκρη μπορείτε να προσαρτήσετε πολλά παράθυρα στην κορυφή ή δίπλα-δίπλα· τότε, μετακινώντας τις γραμμές περιγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές αναλογίες των παραθύρων.

Για αποπροσάρτηση και επαναπροσάρτηση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , διπλοπατήστε μια κενή περιοχή στο παράθυρο. Στο παράθυρο τεχνοτροπίες, μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε ένα γκρίζο τμήμα του παραθύρου δίπλα στα εικονίδια, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο .

Αγκύρωση (Αυτόματη Απόκρυψη)

Πάνω στο άκρο ενός παραθύρου όπου είναι αγκυρωμένο κάποιο άλλο παράθυρο μπορείτε να δείτε ένα κουμπί το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψης του παραθύρου.

Αντικείμενο

Αντικείμενο είναι ένα στοιχείο οθόνης που περιέχει δεδομένα. Είναι δυνατόν να αναφέρεται σε δεδομένα εφαρμογών, όπως κείμενο ή γραφικά.

Τα αντικείμενα είναι ανεξάρτητα και δεν επηρεάζονται μεταξύ τους. Σε κάθε αντικείμενο που περιέχει δεδομένα είναι δυνατόν να αντιστοιχιστούν συγκεκριμένες εντολές. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο γραφικών περιέχει εντολές επεξεργασίας εικόνας και ένα υπολογιστικό φύλλο περιέχει εντολές υπολογισμών.

Αντικείμενο Bézier

Ανακάλυψη του Γάλλου μαθηματικού Pierre Bézier, η καμπύλη Bézier είναι μια μαθηματικά ορισμένη καμπύλη που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές δισδιάστατων γραφικών. Η καμπύλη προσδιορίζεται από τέσσερα σημεία: την αρχική θέση και την τελική θέση, και 2 ξεχωριστές επιλογές στη μέση. Τα αντικείμενα Bézier μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της αλλαγής θέσης αυτών των σημείων με τη χρήση του ποντικιού.

Αποθήκευση, σχετική και απόλυτη

Σε διάφορους διαλόγους (π.χ., Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο), μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε σχετικά ή απόλυτα αρχεία.

Εάν επιλέξετε τη σχετική αποθήκευση, οι παραπομπές σε ενσωματωμένα γραφικά ή άλλα αντικείμενα του εγγράφου σας θα αποθηκεύονται σε σχέση με αυτή τη θέση στο σύστημα αρχείων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει σημασία που εγγράφεται η δομή καταλόγου στην οποία γίνεται παραπομπή.Τα αρχεία θα εντοπιστούν οπωσδήποτε, εφόσον η παραπομπή παραμένει στην ίδια μονάδα δίσκου ή τόμο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στο έγγραφο άλλοι υπολογιστές, οι οποίοι έχουν εντελώς διαφορετική δομή καταλόγου,μονάδα δίσκου ή τόμο. Επίσης, η σχετική αποθήκευση συνιστάται, όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια δομή καταλόγου σε έναν εξυπηρετητή Internet.

Εάν προτιμήσετε την απόλυτη αποθήκευση, όλες οι αναφορές σε άλλα αρχεία θα οριστούν επίσης ως απόλυτες, δηλ. με βάση την αντίστοιχη μονάδα δίσκου, τόμο ή ριζικό κατάλογο. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το έγγραφο που περιέχει όλες τις παραπομπές είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε άλλους καταλόγους ή φακέλους και οι αναφορές να παραμείνουν έγκυρες.

Αριθμητικό σύστημα

Ένα αριθμητικό σύστημα καθορίζεται από τον αριθμό των διαθέσιμων ψηφίων για την αναπαράσταση αριθμών. Το δεκαδικό σύστημα, για παράδειγμα, βασίζεται στα δέκα ψηφία (0..9), το δυαδικό σύστημα βασίζεται στα δύο ψηφία 0 και 1, το δεκαεξαδικό σύστημα βασίζεται σε 16 ψηφία (0...9 και A...F).

Βάση δεδομένων SQL / Εξυπηρετητής SQL

Η βάση δεδομένων SQL είναι ένα σύστημα βάσεων δεδομένων το οποίο παρέχει διασύνδεση SQL. Οι βάσεις δεδομένων SQL χρησιμοποιούνται συχνά σε δίκτυα υπολογιστών-πελατών/εξυπηρετητών, στα οποία διαφορετικοί υπολογιστές-πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε έναν κεντρικό υπολογιστή (π.χ. σε εξυπηρετητή SQL), για αυτό και ονομάζονται επίσης βάσεις δεδομένων εξυπηρετητών SQL ή, για συντομία, εξυπηρετητές SQL.

Στο LibreOffice, μπορείτε να ενσωματώσετε εξωτερικές βάσεις δεδομένων SQL. Οι βάσεις αυτές ενδέχεται να βρίσκονται στον τοπικό σας σκληρό δίσκο καθώς και στο δίκτυο. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται είτε μέσω του πρωτοκόλλου ODBC είτε μέσω του αρχικού προγράμματος οδήγησης που είναι ενσωματωμένο στο LibreOffice .

Διάστιχο σελίδας (αληθής καταχώριση (register-true))

Στο LibreOffice, το γνώρισμα αληθής καταχώριση (register-true) ονομάζεται Διάστιχο σελίδας.

Το διάστιχο σελίδας αναφέρεται στην ταυτόχρονη αποτύπωση των γραμμών μέσα σε περιοχή πληκτρολόγησης στην μπροστινή και πίσω πλευρά σελίδας. Το γνώρισμα διάστιχο σελίδας κάνει μια σελίδα πιο ευανάγνωστη αποφεύγοντας γκρίζες σκιές από λάμψη μεταξύ των γραμμών του κειμένου. Ο όρος διάστιχο σελίδας αναφέρεται επίσης στις γραμμές σε γειτονικές στήλες κειμένου, όπου οι γραμμές σε διαφορετικές στήλες χρησιμοποιούν το ίδιο κάθετο πλέγμα, στοιχίζοντας τες συνεπώς κάθετα μεταξύ τους.

Η εκτύπωση διάστιχου σελίδας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για έγγραφα που θα έχουν δύο σελίδες τοποθετημένες δίπλα- δίπλα μεταξύ τους (π.χ., σε βιβλίο, ή φυλλάδιο), για διατάξεις πολλαπλών στηλών και για έγγραφα προοριζόμενα για εκτύπωση διπλής όψης.

Διάταξη Σύνθετου Κειμένου (CTL)

Γλώσσες με σύνθετη διάταξη κειμένου μπορεί να έχουν μερικά ή όλα από τα επόμενα χαρακτηριστικά:

Μέχρι τώρα, το LibreOffice υποστηρίζει Νεοϊνδικά (χίντι), Ταϊλανδέζικα, Εβραϊκά και Αραβικά ως CTL γλώσσες .

Ενεργοποιήστε την υποστήριξη CTL χρησιμοποιώντας το - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Διαγραμμάτωση

Η διαγραμμάτωση σημαίνει αύξηση ή μείωση του διαστήματος ανάμεσα σε ζεύγη γραμμάτων για να βελτιωθεί η συνολική εμφάνιση του κειμένου.

Οι πίνακες διαγραμμάτωσης περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ζεύγη γραμμάτων που απαιτούν περισσότερη απόσταση μεταξύ τους. Γενικά,αυτοί οι πίνακες αποτελούν στοιχείο μιας γραμματοσειράς.

Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων (DDE)

Το DDE σημαίνει "Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων",που είναι προκάτοχος του OLE, "Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων". Με το DDE, τα αντικείμενα συνδέονται μέσω αναφοράς αρχείου, αλλά δεν ενσωματώνονται.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο DDE με την παρακάτω διαδικασία: Επιλέξτε κελιά από το υπολογιστικό φύλλο του Calc, αντιγράψτε τα στο πρόχειρο και μεταβείτε σε άλλο υπολογιστικό φύλλο και επιλέξτε τον διάλογο Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση. Εκεί, επιλέξτε Σύνδεσμος για να εισαγάγετε τα περιεχόμενα ως σύνδεσμο DDE. Όταν ενεργοποιείτε έναν σύνδεσμο, η εισαγόμενη περιοχή κελιών είναι δυνατόν να αναγνωστεί από το αρχικό της αρχείο.

Εστίαση

Σε ένα έγγραφο φόρμας, ένα στοιχείο ελέγχου πρέπει να λαμβάνει εστίαση από τον χρήστη προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να εκτελέσει τις εργασίες του. Για παράδειγμα, οι χρήστες πρέπει να εστιάσουν σε ένα πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγουν κείμενο σε αυτό.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εστιάσετε σε ένα στοιχείο ελέγχου:

Κουμπί περιστροφής

  1. Σε ελέγχους φόρμας, ένα κουμπί περιστροφής ανήκει σε ένα πεδίο αριθμητικό, νομίσματος, ημερομηνίας ή ώρας. Εάν το αντικείμενο "Κουμπί περιστροφής" είναι ενεργοποιημένο, το πεδίο δείχνει ένα ζευγάρι από βέλη που δείχνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις είτε κάθετα είτε οριζόντια.

  2. Στο Περιβάλλον Εργασίας Basic, κουμπί περιστροφής είναι το όνομα που χρησιμοποιείται για το αριθμητικό πεδίο μαζί με τα δύο σύμβολα βελών.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια αριθμητική τιμή στο πεδίο δίπλα στο κουμπί περιστροφής, ή να επιλέξετε την τιμή με τα σύμβολα πάνω βέλος ή κάτω βέλος στο κουμπί περιστροφής. Στο πληκτρολόγιο μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα πάνω βέλος και κάτω βέλος για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα σελίδα επάνω (Page Up) και σελίδα κάτω (Page Down) για να ορίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή.

Εάν το πεδίο δίπλα στο πλήκτρο αυξομείωσης καθορίζει αριθμητικές τιμές, μπορείτε επίσης να καθορίσετε μια μονάδα μέτρησης, π.χ., 1 cm ή 5 mm, 12 pt ή 2".

Μορφοποίηση

Ο όρος μορφοποίηση αναφέρεται στο οπτικό στυλ που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ένα πρόγραμμα DTP (Desktop publishing). Αυτό συμπεριλαμβάνει τη μορφή του χαρτιού, τα περιθώρια σελίδας, τις γραμματοσειρές και τα αντίστοιχα εφέ, όπως επίσης και τα κενά και τη στοίχηση. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο απευθείας ή με τη χρήση προτύπων που παρέχονται από το LibreOffice.

Πρωτεύον κλειδί

Το πρωτεύον κλειδί λειτουργεί ως μοναδικό αναγνωριστικό των πεδίων βάσεων δεδομένων. Το μοναδικό αναγνωριστικό των πεδίων βάσεων δεδομένων χρησιμοποιείται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, για πρόσβαση σε δεδομένα άλλων πινάκων. Σε περίπτωση που γίνει παραπομπή σε πρωτεύον κλειδί άλλου πίνακα, το κλειδί αυτό ονομάζεται εξωτερικό κλειδί.

Στο LibreOffice, το πρωτεύον κλειδί καθορίζεται στην προβολή σχεδίασης του πίνακα, επιλέγοντας τη σχετική εντολή από το μενού επιλογών της επικεφαλίδας γραμμής για το επιλεγμένο πεδίο.

Σχεσιακή βάση δεδομένων

Μια σχεσιακή βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από στοιχεία δεδομένων οργανωμένα σε ένα σύνολο από πίνακες από τους οποίους μπορούν να ανακτηθούν τα δεδομένα ή να επανασυγκεντρωθούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση των πινάκων δεδομένων.

Ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει τη δημιουργία, αναπροσαρμογή και διαχείριση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων. To RDBMS, δέχεται την εισαγωγή από τον χρήστη δηλώσεων SQL (Structured Query Language) που συμπεριλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής και δημιουργεί, αναπροσαρμόζει, ή παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Ένα καλό παράδειγμα σχεσιακής βάσης δεδομένων μπορεί να περιγραφεί από μια βάση δεδομένων αγορών όπου περιέχονται πίνακες Πελατών, Αγορών και Τιμολογίων. Στον πίνακα τιμολογίων, δεν υπάρχουν δεδομένα πελατών ή αγορών, αλλά περιέχονται οι παραπομπές (μέσω μιας σχεσιακής σύνδεσης ή μιας σχέσης) για το αντίστοιχο πεδίο πίνακα (π.χ. το πεδίο αναγνωριστικού πελάτη από τον πίνακα πελατών).

Σύνδεσμος

Η εντολή Σύνδεσμοι με εξωτερικά αρχεία βρίσκεται στο μενού Επεξεργασία. Η εντολή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν περιέχεται τουλάχιστον ένας σύνδεσμος στο τρέχον έγγραφο. Όταν εισάγεται μια εικόνα, π.χ., μπορείτε είτε να εισάγετε την εικόνα άμεσα στο έγγραφο, είτε να εισάγετε την εικόνα ως σύνδεσμο.

Όταν ένα αντικείμενο εισάγεται απευθείας σε ένα έγγραφο, το μέγεθος του εγγράφου αυξάνεται κατά (τουλάχιστον) το μέγεθος σε byte του αντικειμένου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο και να το ανοίξετε σε άλλον υπολογιστή, και το εισαχθέν αντικείμενο θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια θέση του εγγράφου.

Εάν εισαγάγετε το αντικείμενο ως σύνδεσμο, θα εισαχθεί μόνο μια παραπομπή στο όνομα του αρχείου. Το μέγεθος του εγγράφου αυξάνεται μόνο κατά την παραπομπή στη διαδρομή και το αρχείο. Ωστόσο, εάν ανοίξετε το έγγραφο σε άλλον υπολογιστή, το συνδεδεμένο αρχείο πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση που ορίζεται από την παραπομπή για να εμφανιστεί το αντικείμενο μέσα στο έγγραφο.

Χρησιμοποιήστε Επεξεργασία - Σύνδεσμοι σε εξωτερικά αρχεία για να δείτε ποια αρχεία εισάγονται ως σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι μπορεί να αφαιρεθούν εάν χρειάζεται. Αυτό τα σπάσει τον σύνδεσμο και θα εισαχθεί το αντικείμενο απευθείας.

Χήρες και ορφανά

Οι χήρες και τα ορφανά είναι ιστορικοί τυπογραφικοί όροι, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για πολλά χρόνια. Ο όρος χήρα αναφέρεται σε μια μικρή γραμμή που βρίσκεται στο τέλος μιας παραγράφου η οποία, όταν εκτυπωθεί, εμφανίζεται μόνο στο επάνω μέρος της επόμενης σελίδας. Ο όρος ορφανό, αντίθετα, αναφέρεται στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου η οποία εκτυπώνεται μόνο στο κάτω μέρος της προηγούμενης σελίδας. Σε ένα έγγραφο κειμένου του LibreOffice μπορείτε να εμποδίσετε αυτόματα την εμφάνιση αυτών των στοιχείων στο πρότυπο παραγράφου που θέλετε. Όταν το κάνετε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε το ελάχιστο πλήθος γραμμών που πρέπει να διατηρούνται μαζί σε μια σελίδα.

Χαρακτήρες μισού και πλήρους πλάτους

Το μισό πλάτος και το πλήρες πλάτος είναι ιδιότητες που χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση χαρακτήρων από ορισμένες γλώσσες και γραφές της Ανατολικής Ασίας, κυρίως κινέζικα, ιαπωνικά και κορεατικά (CJK).

Οι χαρακτήρες χαν, οι χαρακτήρες χιραγκάνα και κατανάγκα, καθώς και οι χαρακτήρες χανγκουλ που χρησιμοποιούνται από αυτές τις γραφές είναι συνήθως τετραγωνικού σχήματος, και στην οθόνη σταθερού πλάτους καταλαμβάνουν χώρο δύο χαρακτήρων λατινικών/ASCII. Γι' αυτό καλούνται χαρακτήρες πλήρους πλάτους, ενώ τα γράμματα με λατινικό αλφάβητο, ψηφία και σημεία στίξης που περιλαμβάνονται στο σύνολο χαρακτήρων ASCII ονομάζονται χαρακτήρες μισού πλάτους.

Για ιστορικούς λόγους, ένα σύνολο λατινικών γραμμάτων τετραγωνικού σχήματος, αριθμών και σημείων στίξης ορίζονται επίσης και χρησιμοποιούνται επίσης στην τυπογραφία CJK, επιπλέον ή αντί των ομολόγων τους μισού πλάτους. Ονομάζονται φόρμες πλήρους πλάτους. Ομοίως, υπάρχουν επίσης μορφές μισού πλάτους των συνήθως πλήρους πλάτους κατακάνα και χανγκουλ Jamos και έχουν στενότερα σχήματα αντί για τετράγωνα. Οι μορφές μισού πλάτους και πλήρους πλάτους ενός χαρακτήρα είναι ουσιαστικά δύο τρόποι γραφής του ίδιου χαρακτήρα, όπως τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. Το $ [officename] υποστηρίζει τη μετατροπή μεταξύ μισού πλάτους και πλήρους πλάτους, καθώς και την παράβλεψη της διαφοράς πλάτους κατά την αντιστοίχιση συμβολοσειρών κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!