Μετακίνηση αντικειμένων σε διαφορετική στρώση

Τα σχέδια στο LibreOffice Draw υποστηρίζουν στρώσεις.

  1. Πατήστε και κρατήστε το αντικείμενο μέχρι οι άκρες του να αναβοσβήσουν.

  2. Μεταφέρτε το αντικείμενο στην καρτέλα ονόματος της στρώσης στην οποία θέλετε να το μετακινήσετε.

  3. Απελευθερώστε το αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!