Σύνδεση γραμμών

Όταν συνδέετε γραμμές, οι συνδέσεις σχεδιάζονται μεταξύ των κοντινότερων σημείων τέλους των γραμμών.

Για να συνδυάσετε γραμμές:

  1. Επιλέξτε δύο ή περισσότερες γραμμές.

  2. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Σχήμα - Σύνδεση.

Για να δημιουργήσετε ένα κλειστό αντικείμενο, κάντε δεξί κλικ σε μία γραμμή και επιλέξτε Κλείσιμο αντικειμένου.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Κλείσιμο αντικειμένου σε συνδεδεμένες γραμμές, σε Γραμμές ελεύθερης σχεδίασης και κενές Καμπύλες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!