Τακτοποίηση, στοίχιση και κατανομή αντικειμένων

Τακτοποίηση αντικειμένων

Κάθε αντικείμενο που τοποθετείτε στο έγγραφό σας στοιβάζεται επιτυχώς στο προηγούμενο αντικείμενο. Για να τακτοποιήσετε ξανά τη σειρά ταξινόμησης της στοίβας ενός επιλεγμένου αντικειμένου, συνεχίστε ως εξής.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του οποίου την θέση επιθυμείτε να αλλάξετε.

 2. Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και να επιλέξτε μία από τις επιλογές τακτοποίησης:

  Η επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο τοποθετεί το αντικείμενο πάνω από τα άλλα αντικείμενα

  Η επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός τοποθετεί το αντικείμενο μία θέση μπροστά στη στοίβα με τα αντικείμενα

  Η επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω τοποθετεί το αντικείμενο μία θέση πίσω στη στοίβα με τα αντικείμενα

  Η επιλογή Μεταφορά πίσω τοποθετεί το αντικείμενο πίσω από τα άλλα αντικείμενα

  Η επιλογή Πίσω από το αντικείμενο τοποθετεί το αντικείμενο πίσω από ένα διαφορετικό αντικείμενο που έχετε επιλέξει

Τακτοποίηση αντικειμένου πίσω από διαφορετικό αντικείμενο

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του οποίου την θέση επιθυμείτε να αλλάξετε.

 2. Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και να επιλέξτε Πίσω από το αντικείμενο. Ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε χέρι.

 3. Κάντε κλικ στο αντικείμενο πίσω από το οποίο επιθυμείτε να τοποθετήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αντιστροφή της σειράς ταξινόμησης της στοίβας δύο αντικειμένων

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στα δύο αντικείμενα για να τα επιλέξετε.

 2. Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και να επιλέξτε Αντιστροφή.

Στοίχιση αντικειμένων

Η λειτουργία Στοίχιση σας παρέχει τη δυνατότητα να στοιχίσετε αντικείμενα μεταξύ τους ή σε σχέση με τη σελίδα.

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο για να το στοιχίσετε στη σελίδα ή επιλέξτε πολλαπλά αντικείμενα για να τα στοιχίσετε μεταξύ τους.

 2. Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση αντικειμένων και επιλέξτε μία από τις επιλογές στοίχισης.

Κατανομή αντικειμένων

Εάν επιλέξετε τρία ή περισσότερα αντικείμενα στο Draw, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή Κατανομή επιλογήςγια να κατανείμετε την κατακόρυφη και την οριζόντια απόσταση εξίσου μεταξύ των αντικειμένων.

 1. Επιλέξτε τρία ή περισσότερα αντικείμενα για να κατανεμηθούν.

 2. Επιλέξτε Σχήμα - Κατανομή.

 3. Επιλέξτε την επιλογή για οριζόντια ή κατακόρυφη κατανομή και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τα επιλεγμένα αντικείμενα ισοκατανέμονται κατά μήκος του οριζόντιου και του κατακόρυφου άξονα. Τα δύο πιο εξωτερικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται ως σημεία παραπομπής και δεν μετακινούνται όταν εφαρμόζεται η εντολή Κατανομή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!