Ενοποίηση πλαισίου κειμένου

Συνδυασμός δύο ή περισσότερων επιλεγμένων πλαισίων κειμένου σε ένα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Σχήμα - Ενοποίηση κειμένου όταν επιλέγονται δύο ή περισσότερα πλαίσια κειμένου.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ενοποίηση κειμένου όταν επιλέγονται δύο ή περισσότερα πλαίσια κειμένου.


Η ενοποίηση πλαισίου κειμένου ενώνει πολλά πλαίσια κειμένου σε ένα ενιαίο πλαίσιο κειμένου, επιτρέποντας την εκ νέου ροή κειμένου μέσα στο πλαίσιο που προκύπτει.

tip

Η εντολή Ενοποίηση κειμένου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επεξεργασία εγγράφων PDF με το LibreOffice Draw.


Η leitoyrg;ia επιθεωρεί τα θραύσματα κειμένου για να δει εάν τελειώνουν σε σημεία στίξης που τελειώνουν τις προτάσεις. Εάν όχι, τότε το περιεχόμενο του επόμενου πλαισίου κειμένου προστίθεται σε αυτό αντί να ξεκινήσει μια νέα παράγραφο. Πρέπει να διορθώσετε χειροκίνητα τη δημιουργία παραγράφων και να ορίσετε ιδιότητες παραγράφου μετά την ενοποίηση.

Παρατηρήσεις

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!