Ενοποίηση πλαισίου κειμένου

Συνδυασμός δύο ή περισσότερων επιλεγμένων πλαισίων κειμένου σε ένα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα πλαίσια κειμένου και

Επιλέξτε μενού Σχήμα - Ενοποίηση κειμένου.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ενοποίηση κειμένου.


Η ενοποίηση πλαισίων κειμένου ενώνει πολλά πλαίσια κειμένου σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο κειμένου, επιτρέποντας την επαναρροή του κειμένου στο τελικό πλαίσιο.

tip

Η εντολή Ενοποίηση κειμένου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επεξεργασία εγγράφων PDF με το LibreOffice Draw.


Η συνάρτηση επιθεωρεί τα θραύσματα κειμένου για να διαπιστώσει εάν τελειώνουν σε σημεία στίξης που τελειώνουν με πρόταση. Εάν όχι, τότε το περιεχόμενο του επόμενου πλαισίου κειμένου προσαρτάται σε αυτό αντί να ξεκινήσει μια νέα παράγραφος. Στη συνέχεια, πρέπει να διορθώσετε τις παραγράφους και να ορίσετε ιδιότητες παραγράφου.

Παρατηρήσεις

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!