Γραμμές εργαλείων

Στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, μπορείτε να δείτε τις παρακάτω γραμμές εργαλείων.

Πίνακας

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ανοίγει τον επιλεγμένο πίνακα, έτσι ώστε να μπορέσετε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον επιλεγμένο πίνακα, έτσι ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε τη δομή.

Διαγραφή

Διαγράφει τον επιλεγμένο πίνακα.

Μετονομασία

Μετονομάζει τον επιλεγμένο πίνακα.

Ερώτημα

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ανοίγει το επιλεγμένο ερώτημα, έτσι ώστε να μπορέσετε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Ανοίγει το επιλεγμένο ερώτημα, έτσι ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε τη δομή.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο ερώτημα.

Μετονομασία

Μετονομάζει το επιλεγμένο ερώτημα.

Φόρμα

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ανοίγει την επιλεγμένη φόρμα, έτσι ώστε να μπορέσετε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Ανοίγει την επιλεγμένη φόρμα, έτσι ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε τη διάταξη.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη φόρμα.

Μετονομασία

Μετονομάζει την επιλεγμένη φόρμα.

Αναφορά

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ανοίγει την επιλεγμένη αναφορά, έτσι ώστε να μπορέσετε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Ανοίγει την επιλεγμένη αναφορά, έτσι ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε τη διάταξη.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη αναφορά.

Μετονομασία

Μετονομάζει την επιλεγμένη αναφορά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!