Χρήση βάσεων δεδομένων στο LibreOffice Base

Στο LibreOffice Base, μπορείτε να προσπελάσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε πλατιά ποικιλία μορφών αρχείων βάσεων δεδομένων. Το LibreOffice Base υποστηρίζει εγγενώς κάποιες μορφές βάσεων δεδομένων απλών αρχείων, όπως η μορφή dBASE. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το LibreOffice Base για να συνδεθείτε με σχεσιακές βάσεις δεδομένων, όπως βάσεις δεδομένων από MySQL ή Oracle.

Οι παρακάτω τύποι βάσεων δεδομένων είναι τύποι μόνο για ανάγνωση στο LibreOffice Base. Μέσα από το LibreOffice Base δεν μπορείτε να αλλάξετε τη δομή βάσης δεδομένων ή να την επεξεργαστείτε, να εισάγετε και να διαγράψετε εγγραφές της βάσης δεδομένων για αυτούς τους τύπους βάσεων δεδομένων:

Χρήση βάσης δεδομένων στο LibreOffice

Ο Οδηγός βάσης δεδομένωνσας βοηθά να δημιουργήσετε αρχείο βάσης δεδομένων και να καταχωρίσετε μια νέα βάση δεδομένων μέσα στο LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Το αρχείο βάσης δεδομένων περιέχει ερωτήματα, αναφορές και φόρμες για τη βάση δεδομένων καθώς και έναν σύνδεσμο στη βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται οι εγγραφές. Οι πληροφορίες μορφοποίησης αποθηκεύονται επίσης στο αρχείο της βάσης δεδομένων.


Βοήθεια σχετικά με τη βοήθεια

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!