Σύνδεση JDBC

Καθορίζει τις επιλογές πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων JDBC.

Παραδείγματα JDBC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κλάση προγράμματος οδήγησης JDBC για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων JDBC από το LibreOffice. Η κλάση προγράμματος οδήγησης παρέχεται από τον κατασκευαστή της βάσης δεδομένων. Δύο παραδείγματα βάσεων δεδομένων JDBC είναι η Oracle και η MySQL.

note

Οι κατηγορίες προγραμμάτων οδήγησης πρέπει να προστεθούν στο LibreOffice στα - LibreOffice - Για προχωρημένους.


Βάση δεδομένων Oracle

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης JDBC για πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων Oracle από το Solaris ή το Linux. Για πρόσβαση στη βάση δεδομένων από τα Windows, χρειάζεστε ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC.

Στο πλαίσιο Διεύθυνση URL πηγής δεδομένων, εισαγάγετε τη θέση του διακομιστή βάσης δεδομένων Oracle. Η σύνταξη της διεύθυνσης URL εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα οδήγησης JDBC για περισσότερες πληροφορίες.

Για μια βάση δεδομένων Oracle, η σύνταξη της διεύθυνσης URL είναι:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

Βάση δεδομένων MySQL

Το πρόγραμμα οδήγησης για τη βάση δεδομένων MySQL είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της MySQL.

Η σύνταξη για μια βάση δεδομένων MySQL είναι:

mysql://hostname:port/database_name

URL πηγής δεδομένων

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL για τη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, για το πρόγραμμα οδήγησης MySQL JDBC, πληκτρολογήστε "mysql://<Όνομα διακομιστή>/<όνομα της βάσης δεδομένων>". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης JDBC, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα οδήγησης.

Κατηγορία προγραμμάτων οδήγησης JDBC

Εισαγάγετε το όνομα του προγράμματος οδήγησης JDBC.

warning

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης JDBC, πρέπει να προσθέσετε τη διαδρομή κλάσης του. Επιλέξτε - LibreOffice - Για προχωρημένους και πατήστε στο πλήκτρο Διαδρομή τάξης. Αφού προσθέσετε τις πληροφορίες διαδρομής, επανεκκινήστε το LibreOffice.


Έλεγχος κλάσης

Ελέγχει τη σύνδεση με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αυθεντικοποίηση

Οδηγός βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!