Δημιουργημένες τιμές

Καθορίζει τις επιλογές για τιμές που δημιουργούνται αυτόματα για νέες εγγραφές δεδομένων.

Η διαθεσιμότητα των ακόλουθων στοιχείων ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων:

Ανάκτηση δημιουργημένων τιμών

Ενεργοποιεί την υποστήριξη του LibreOffice για πεδία δεδομένων αυτόματης αύξησης στην τρέχουσα πηγή δεδομένων ODBC ή JDBC. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν η δυνατότητα αυτόματης αύξησης στο επίπεδο SDBCX της βάσης δεδομένων δεν υποστηρίζεται. Σε γενικές γραμμές, η αυτόματη αύξηση επιλέγεται για το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

Πρόταση αυτόματης αύξησης

Εισάγετε το προσδιοριστικό εντολής της SQL που επιβάλλει έναν αυτόματα αυξανόμενο αριθμό στην προέλευση δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δεδομένων με ακέραιους αριθμούς. Για παράδειγμα, η ακόλουθη δήλωση της MySQL που χρησιμοποίησε τη δήλωση AUTO_INCREMENT για να αυξήσει το πεδίο "id" κάθε φορά που η δήλωση δημιουργεί ένα πεδίο δεδομένων:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Για αυτό το παράδειγμα, πρέπει να εισαγάγετε AUTO_INCREMENT στο πλαίσιο Δήλωση αυτόματης αύξησης.

Ερώτημα παραγόμενων τιμών

Εισαγάγετε μια πρόταση SQL που επιστρέφει την τελευταία αυτόματη προσαυξημένη τιμή για το πεδίο δεδομένων του πρωτεύοντος κλειδιού. Για παράδειγμα:

SELECT LAST_INSERT_D();

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!