Ειδικές ρυθμίσεις

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εργαστείτε με δεδομένα σε μια βάση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Προχωρημένες ρυθμίσεις


Η διαθεσιμότητα των ακόλουθων στοιχείων ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων:

Χρησιμοποιήστε τους περιορισμούς ονοματολογίας SQL92

Επιτρέπει μόνο χαρακτήρες που συμμορφώνονται με τη σύμβαση ονομασίας SQL92 σε ένα όνομα σε μια πηγή δεδομένων. Όλοι οι άλλοι χαρακτήρες απορρίπτονται. Κάθε όνομα πρέπει να ξεκινά με ένα πεζό γράμμα, ένα κεφαλαίο γράμμα ή μια κάτω παύλα ( _ ). Οι υπόλοιποι χαρακτήρες μπορεί να είναι γράμματα ASCII, αριθμοί και κάτω παύλες.

Προσθήκη του ονόματος του ψευδώνυμου πίνακα στις δηλώσεις SELECT

Προσθέτει το ψευδώνυμο στο όνομα του πίνακα στις δηλώσεις SELECT.

Χρήση της λέξης-κλειδιού AS πριν από τα ονόματα ψευδωνύμων πίνακα

Ορισμένες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν τη λέξη-κλειδί "AS" μεταξύ ενός ονόματος και του ψευδώνυμού του, ενώ άλλες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν κενό διάστημα. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εισαγάγετε AS πριν από το ψευδώνυμο.

Χρήση σύνταξης εξωτερικής σύνδεσης '{OJ }'

Χρησιμοποιήστε ακολουθίες διαφυγής για εξωτερικές ενώσεις. Η σύνταξη για αυτήν την ακολουθία διαφυγής είναι {oj outer-join}

Παράδειγμα:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Αγνόηση των δικαιωμάτων από το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων

Αγνοεί τα δικαιώματα πρόσβασης που παρέχονται από το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων.

Αντικατάσταση ονομασμένων παραμέτρων με ?

Αντικαθιστά τις παραμέτρους με όνομα σε μια πηγή δεδομένων με ένα ερωτηματικό (?).

Εμφάνιση στηλών έκδοσης (όταν είναι διαθέσιμες)

Ορισμένες βάσεις δεδομένων εκχωρούν αριθμούς έκδοσης σε πεδία για την παρακολούθηση των αλλαγών στις εγγραφές. Ο αριθμός έκδοσης ενός πεδίου αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά που αλλάζουν τα περιεχόμενα του πεδίου. Εμφανίζει τον εσωτερικό αριθμό έκδοσης της εγγραφής στον πίνακα της βάσης δεδομένων.

Χρήση του ονόματος του καταλόγου στις δηλώσεις SELECT

Χρησιμοποιεί την τρέχουσα πηγή δεδομένων του καταλόγου. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν η προέλευση δεδομένων ODBC είναι διακομιστής βάσης δεδομένων. Μην ορίσετε αυτήν την επιλογή εάν η προέλευση δεδομένων ODBC είναι πρόγραμμα οδήγησης dBASE.

Χρήση του ονόματος σχήματος στις δηλώσεις SELECT

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το όνομα σχήματος σε δηλώσεις SELECT.

Δημιουργία ευρετηρίου με δήλωση ASC ή DESC

Δημιουργεί ένα ευρετήριο με δηλώσεις ASC ή DESC.

Τερματισμός των γραμμών κειμένου με CR + LF

Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε το ζεύγος κωδικών CR + LF για να τερματίσετε κάθε γραμμή κειμένου (προτιμάται για λειτουργικά συστήματα DOS και Windows).

Αγνόηση των πληροφοριών του πεδίου νομίσματος

Μόνο για συνδέσεις Oracle JDBC. Όταν είναι ενεργοποιημένο, προσδιορίζει ότι καμία στήλη δεν αντιμετωπίζεται ως πεδίο νομίσματος. Ο τύπος πεδίου που επιστράφηκε από το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων απορρίφθηκε.

Έλεγχοι εισαγωγής δεδομένων φόρμας για τα απαιτούμενα πεδία

Όταν εισάγετε μια νέα εγγραφή ή ενημερώνετε μια υπάρχουσα εγγραφή σε μια φόρμα και αφήνετε ένα πεδίο κενό το οποίο είναι δεσμευμένο σε μια στήλη βάσης δεδομένων που απαιτεί εισαγωγή, τότε θα δείτε ένα μήνυμα που παραπονιέται για το κενό πεδίο.

Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένο, τότε οι φόρμες στην τρέχουσα βάση δεδομένων δεν θα ελεγχθούν για τα απαιτούμενα πεδία.

Το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο για όλους τους τύπους πηγών δεδομένων που υποστηρίζουν την πρόσβαση εγγραφής στα δεδομένα τους. Το πλαίσιο ελέγχου δεν υπάρχει για υπολογιστικά φύλλα, κείμενο, csv και τα διάφορα βιβλία διευθύνσεων μόνο για ανάγνωση.

Χρήση κυριολεκτικών ημερομηνιών/χρόνου σύμφωνα με το ODBC

Χρησιμοποιήστε κυριολεκτικές ημερομηνίες/χρόνους που συμμορφώνονται με το πρότυπο ODBC.

Υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά

Ενεργοποιήστε την υπέρβαση των ευρετικών της Base που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του εάν η βάση δεδομένων υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά.

Κατά τη σύνδεση σε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα γενικό API όπως το ODBC, το JDBC ή το ADO, η Base επί του παρόντος εφαρμόζει ευρετικές μεθόδους για να προσδιορίσει εάν αυτή η βάση δεδομένων υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά. Κανένα από αυτά τα API δεν έχει ειδική υποστήριξη για την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών.

Η ευρετική μερικές φορές αποτυγχάνει. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου τριών καταστάσεων έχει οριστεί από προεπιλογή στην απροσδιόριστη κατάσταση, που σημαίνει "εφαρμογή των ευρετικών". Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, θεωρείται ότι υποστηρίζεται το πρωτεύον κλειδί. Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, δεν θεωρείται ότι υποστηρίζεται πρωτεύον κλειδί.

Σημειώστε ότι εάν αυτή η επιλογή είναι απλώς για την υπέρβαση των ευρετικών. Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου για μια βάση δεδομένων που στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά, θα δείτε ορισμένα σφάλματα.

Σεβαστείτε τον τύπο συνόλου αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων με διαφορετικές δυνατότητες κύλισης ενός συνόλου αποτελεσμάτων. Ανατρέξτε στην Ομάδα σταθερών ResultSetType

Σύγκριση τιμών Μπουλ

Επιλέξτε τον τύπο σύγκρισης Μπουλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σειρές για σάρωση τύπων στηλών

Επιλέξτε τον αριθμό των σειρών για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα οδήγησης να εντοπίσει τον τύπο δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!