Προχωρημένες ιδιότητες

Καθορίζει προηγμένες ιδιότητες για τη βάση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες, πατήστε στην καρτέλα Προχωρημένες ιδιότητες


Δημιουργημένες τιμές

Καθορίζει τις επιλογές για τιμές που δημιουργούνται αυτόματα για νέες εγγραφές δεδομένων.

Ειδικές ρυθμίσεις

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εργαστείτε με δεδομένα σε μια βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!