Σχέσεις

Επιτρέπει τον καθορισμό και την επεξεργασία σχέσης μεταξύ δύο πινάκων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - Σχέσεις.


note

Η ενημέρωση και η διαγραφή επιλογών είναι διαθέσιμες μόνο εάν υποστηρίζονται από τη χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων.


Εμπλεκόμενοι πίνακες

Εδώ παρατίθενται οι δύο σχετιζόμενοι πίνακες. Εάν δημιουργείτε μια νέα σχέση, μπορείτε να επιλέξετε έναν πίνακα από καθένα από τα σύνθετα πλαίσια στο πάνω μέρος του διαλόγου.

Εάν ανοίξετε τον διάλογο Σχέσεις για υφιστάμενη σχέση διπλοπατώντας τις γραμμές σύνδεσης στο παράθυρο σχέσεων, τότε οι εμπλεκόμενοι πίνακες στη σχέση δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Πεδία κλειδιού

Καθορίζει τα πεδία κλειδιού της σχέσης.

Τα ονόματα των επιλεγμένων πινάκων της σύνδεσης εμφανίζονται εδώ ως ονόματα στήλης. Εάν πατήσετε ένα πεδίο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να επιλέξετε ένα πεδίο από τον πίνακα. Κάθε σχέση είναι γραμμένη σε μια γραμμή.

Επιλογές ενημέρωσης

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές που λαμβάνουν χώρα όταν υπάρχουν αλλαγές σε πρωτεύον πεδίο κλειδιού.

Καμιά ενέργεια

Καθορίζει ότι κάθε μεταβολή που γίνεται σε πρωτεύον κλειδί δεν επηρεάζει άλλα εξωτερικά πεδία του κλειδιού.

Ενημέρωση διαδοχής

Ενημερώνει όλα τα εξωτερικά πεδία κλειδιού, εάν η τιμή του αντίστοιχου πρωτεύοντος κλειδιού έχει τροποποιηθεί (Διαδοχική ενημέρωση).

Ορισμός null (μηδέν)

Εάν το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί έχει τροποποιηθεί, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε την τιμή "IS NULL" για όλα τα πεδία του εξωτερικού κλειδιού. IS NULL σημαίνει ότι το πεδίο είναι κενό.

Ορισμός προεπιλογής

Εάν το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί έχει τροποποιηθεί, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για όλα τα πεδία του εξωτερικού κλειδιού. Κατά τη δημιουργία του αντίστοιχου πίνακα, η προεπιλεγμένη τιμή ενός πεδίου εξωτερικού κλειδιού θα καθοριστεί όταν εκχωρήσετε τις ιδιότητες του πεδίου.

Επιλογές διαγραφής

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε επιλογές που λαμβάνουν χώρα όταν διαγραφεί ένα πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

Καμιά ενέργεια

Καθορίζει ότι η διαγραφή πρωτεύοντος κλειδιού δεν θα έχει καμιά επίδραση σε άλλα πεδία εξωτερικού κλειδιού.

Διαγραφή αλληλουχίας

Καθορίζει ότι όλα τα πεδία εξωτερικού κλειδιού θα διαγραφούν, εάν διαγράψετε το αντίστοιχο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

warning

Όταν διαγράφετε πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού με την επιλογή Διαγραφή αλληλουχίας, όλες οι εγγραφές από τους άλλους πίνακες που έχουν αυτό το κλειδί ως ξένο κλειδί τους διαγράφονται επίσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή με μεγάλη προσοχή· είναι πιθανό να μπορεί να διαγραφεί ένα μεγάλο τμήμα της βάσης δεδομένων.


Ορισμός null (κενό)

Εάν διαγράψετε το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί, η τιμή "IS NULL" θα αποδοθεί σε όλα τα πεδία του εξωτερικού κλειδιού.

Ορισμός προεπιλογής

Εάν διαγράψετε το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί, θα δοθεί μια τιμή ορισμού σε όλα τα πεδία του εξωτερικού κλειδιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!