Ιδιότητες συνένωσης

Εάν διπλοπατήσετε έναν σύνδεσμο μεταξύ δύο συνδεμένων πεδίων στη σχεδίαση ερωτήματος, ή εάν επιλέξετε Εισαγωγή - Νέα σχέση, εμφανίζεται ο διάλογος Ιδιότητες συνένωσης. Αυτές οι ιδιότητες θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το σχεδιασμό ερωτημάτων και επιλέξτε Εισαγωγή - Δημιουργία σχέσης, ή διπλοπατήστε σε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο πινάκων.


Εμπλεκόμενοι πίνακες

Καθορίζει δύο διαφορετικούς πίνακες που θέλετε να συνενώσετε.

Εμπλεκόμενα πεδία

Καθορίζει δύο πεδία δεδομένων που θα συνενωθούν από μια σχέση.

Επιλογές

Τύπος

Καθορίζει τον τύπο συνένωσης της επιλεγμένης συνένωσης. Μερικές βάσεις δεδομένων υποστηρίζουν μόνο ένα υποσύνολο των διαφόρων δυνατών τύπων.

Εσωτερική συνένωση

Σε μια εσωτερική συνένωση, ο πίνακας των αποτελεσμάτων περιέχει μόνο αυτές τις εγγραφές για τις οποίες το περιεχόμενο των συνδεμένων πεδίων είναι το ίδιο. Στο LibreOffice SQL αυτός ο τύπος συνδέσμου δημιουργείται από μια αντίστοιχη πρόταση WHERE.

Αριστερή συνένωση

Σε μια αριστερή συνένωση, ο πίνακας αποτελεσμάτων περιέχει όλες τις εγγραφές των ερωτούμενων πεδίων από τον αριστερό πίνακα και μόνο αυτές τις εγγραφές των ερωτούμενων πεδίων από τον δεξιό πίνακα για τις οποίες το περιεχόμενο των συνδεμένων πεδίων είναι το ίδιο. Στην LibreOffice SQL αυτός ο τύπος συνδέσμου αντιστοιχεί στην εντολή LEFT OUTER JOIN.

Δεξιά συνένωση

Σε μια δεξιά συνένωση, ο πίνακας αποτελεσμάτων περιέχει όλες τις εγγραφές των ερωτούμενων πεδίων από τον δεξιό πίνακα και μόνο αυτές τις εγγραφές των ερωτούμενων πεδίων από τον αριστερό πίνακα για τις οποίες το περιεχόμενο των συνδεμένων πεδίων είναι το ίδιο. Στην LibreOffice SQL αυτός ο τύπος συνδέσμου αντιστοιχεί στην εντολή RIGHT OUTER JOIN.

Πλήρης συνένωση

Σε μια πλήρη συνένωση, ο πίνακας των αποτελεσμάτων περιέχει όλες τις εγγραφές των ερωτούμενων πεδίων από τον δεξιό και τον αριστερό πίνακα. Στην SQL του LibreOffice αυτός ο τύπος συνδέσμου αντιστοιχεί στην εντολή FULL OUTER JOIN.

Φυσική

Σε μια φυσική ένωση, η λέξη-κλειδί NATURAL (ΦΥΣΙΚΟ) εισάγεται στη δήλωση SQL που ορίζει τη σχέση. Η σχέση ενώνει όλες τις στήλες που έχουν το ίδιο όνομα στήλης και στους δύο πίνακες. Ο ενωμένος πίνακας που προκύπτει περιέχει μόνο μία στήλη για κάθε ζεύγος στηλών με το ίδιο όνομα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!