Συντομεύσεις για διαγράμματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα συντόμευσης σε διαγράμματα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice.

Συντομεύσεις σε διαγράμματα

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτελέσματα

Tab

Επιλογή επόμενου αντικειμένου.

Shift+Tab

Επιλογή του προηγούμενου αντικειμένου.

Home

Επιλογή του πρώτου αντικειμένου.

End

Επιλογή του τελευταίου αντικειμένου.

Esc

Ακύρωση επιλογής

πάνω/κάτω/αριστερό/δεξιό βέλος

Μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου στην κατεύθυνση του βέλους.

πάνω/κάτω/αριστερό/δεξιό βέλος σε διαγράμματα πίτας

Μετακίνηση του επιλεγμένου τομέα της πίτας στην κατεύθυνση του βέλους.

F2 σε τίτλους

Είσοδος στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

F3

Άνοιγμα της ομάδας έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε καθένα από τα περιεχόμενα (στο υπόμνημα και τη σειρά δεδομένων).

+F3

Έξοδος από την ομάδα (στο υπόμνημα και τη σειρά δεδομένων)

+/-

Αύξηση ή μείωση του μεγέθους του διαγράμματος

+/- σε διαγράμματα πίτας

Μετακινεί τον επιλεγμένο τομέα της πίτας έξω ή μέσα στο διάγραμμα πίτας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!