Τύπος διαγράμματος ΧΥ (διασποράς)

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


ΧΥ (διασπορά)

Ένα διάγραμμα ΧΥ στη βασική του μορφή βασίζεται σε μια σειρά δεδομένων αποτελούμενη από ένα όνομα, μια λίστα τιμών x και μια λίστα τιμών y. Κάθε ζεύγος τιμών (x|y) απεικονίζεται ως ένα σημείο στο σύστημα συντεταγμένων. Το όνομα της σειράς δεδομένων σχετίζεται με τις τιμές y και απεικονίζεται στο υπόμνημα.

Επιλέξτε ένα διάγραμμα ΧΥ για τα ακόλουθα παραδείγματα εργασιών:

  1. κλιμάκωση του άξονα x

  2. δημιουργία μιας καμπύλης παραμέτρου, για παράδειγμα μιας σπείρας

  3. σχεδιασμός γραφήματος για μια συνάρτηση

  4. εξερεύνηση του στατιστικής συσχέτισης των ποσοτικών μεταβλητών

Το ΧΥ διάγραμμά σας μπορεί να έχει περισσότερες από μια σειρές δεδομένων.

Παραλλαγές διαγράμματος ΧΥ

Μπορείτε να επιλέξετε μια παραλλαγή διαγράμματος ΧΥ στην πρώτη σελίδα του Αυτόματου πιλότου διαγράμματος, ή επιλέγοντας Μορφή - Τύπος διαγράμματος για ένα διάγραμμα σε λειτουργία επεξεργασίας.

Αυτό το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά την ολοκλήρωση του διαγράμματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του και να αλλάξετε την εμφάνιση του. Οι τεχνοτροπίες γραμμών και τα εικονίδια μπορούν να αλλαχθούν στη σελίδα καρτέλας Γραμμή του διάλογου ιδιοτήτων της σειράς δεδομένων.

Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο δεδομένων για να ανοίξει ο διάλογος Σειρές δεδομένων. Σε αυτό το διάλογο μπορείτε να αλλάξετε πολλές από τις ιδιότητες της σειράς δεδομένων.

Για διαγράμματα 2Δ, μπορείτε να επιλέξετε Εισαγωγή - Ράβδοι σφάλματος Y για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση ράβδων σφάλματος.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση γραμμών μέσης τιμής και γραμμών τάσης χρησιμοποιώντας εντολές στο μενού Εισαγωγή.

Μόνο σημεία

Κάθε σημείο δεδομένων εμφανίζεται με ένα εικονίδιο. Το LibreOffice χρησιμοποιεί προεπιλεγμένα εικονίδια με διαφορετικές μορφές και χρώματα για κάθε σειρά δεδομένων. Τα προεπιλεγμένα χρώματα ορίζονται στο - Διαγράμματα - Προεπιλεγμένα χρώματα.

Μόνο γραμμές

Η παραλλαγή σχεδιάζει ευθείες γραμμές από ένα σημείο δεδομένων, στο επόμενο. Τα σημεία δεδομένων δεν απεικονίζονται με εικονίδια.

Η σειρά σχεδίασης είναι ίδια με τη σειρά ταξινόμησης στη σειρά δεδομένων. Επιλέξτε Στοίχιση κατά τιμές X για να σχεδιάσετε τις γραμμές στη σειρά των τιμών x. Αυτή η ταξινόμηση εφαρμόζεται μόνο στο διάγραμμα, όχι στα δεδομένα του πίνακα.

Σημεία και Γραμμές

Αυτή η παραλλαγή δείχνει σημεία και γραμμές ταυτόχρονα.

Γραμμές 3Δ

Οι γραμμές απεικονίζονται ως ταινίες. Τα σημεία δεδομένων δεν απεικονίζονται ως εικονίδια. Στο ολοκληρωμένο διάγραμμα επιλέξτε Προβολή 3Δ για να ορίσετε ιδιότητες όπως την φωτεινότητα ή τη γωνία προβολής.

Εξομάλυνση γραμμών

Επιλέξτε Ομαλές από τον πτυσσόμενο τύπο γραμμών για να σχεδιάσετε καμπύλες αντί για ευθύγραμμα τμήματα.

Κάντε κλικ στις Ιδιότητες για να ορίσετε λεπτομέρειες για τις καμπύλες.

Το Κυβική εύκαμπτη καμπύλη παρεμβάλλει τα σημεία δεδομένων με πολυώνυμα τρίτου βαθμού. Οι εναλλαγές μεταξύ των πολυωνυμικών κομματιών είναι ομαλές, κι έχουν την ίδια κλίση και καμπυλότητα.

Η Ανάλυση καθορίζει πόσα τμήματα γραμμής θα υπολογίζονται για να σχεδιαστεί ένα πολυωνυμικό κομμάτι μεταξύ δυο σημείων δεδομένων. Μπορείτε να δείτε τα ενδιάμεσα σημεία αν κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο δεδομένων.

Η B-Spline χρησιμοποιεί μια παραμετρική, παρεμβάλλουσα καμπύλη B-spline. Αυτές οι καμπύλες δημιουργούνται τμηματικά από πολυώνυμα. Ο Βαθμός πολυωνύμων ορίζει το βαθμό αυτών των πολυωνύμων.

Βηματικές γραμμές

Επιλέξτε βηματικές από τον πτυσσόμενο τύπο γραμμής για να σχεδιάσετε γραμμές σε βήματα από σημείο σε σημείο αντί για ευθύγραμμα τμήματα.

Κάντε κλικ στις Ιδιότητες για να ορίσετε λεπτομέρειες για τις καμπύλες.

Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι βήματος:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!