Περιοχή τύπου διαγράμματος

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Περιοχή

Ένα διάγραμμα περιοχής απεικονίζει τιμές ως σημεία στον άξονα y. Ο άξονας x απεικονίζει κατηγορίες. Οι τιμές-y κάθε σειράς δεδομένων συνδέονται με μια γραμμή. Η περιοχή μεταξύ δυο γραμμών γεμίζει με ένα χρώμα. Το διάγραμμα περιοχής εστιάζει στην έμφαση των αλλαγών από μια κατηγορία στην επόμενη.

Κανονικό - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος σχεδιάζει όλες τις τιμές ως απόλυτες τιμές-y. Πρώτα σχεδιάζει την επιφάνεια της τελευταίας στήλης στη σειρά δεδομένων, μετά την επόμενη από το τέλος, και ούτω καθεξής, και τέλος σχεδιάζεται η πρώτη στήλη των δεδομένων. Επιπλέον, εάν οι τιμές της πρώτης στήλης είναι υψηλότερες από άλλες τιμές, η περιοχή που σχεδιάζεται τελευταία θα αποκρύψει όλες τις άλλες περιοχές.

Σε στοίβα - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος σχεδιάζει τιμές σε στοίβα τη μια επάνω στην άλλη. Αυτό επιβεβαιώνει ότι όλες οι τιμές είναι ορατές, και καμία συλλογή δεδομένων δεν αποκρύπτεται από άλλες. Ωστόσο, οι τιμές-y δεν απεικονίζουν πια απόλυτες τιμές, εκτός από την τελευταία στήλη που σχεδιάζεται στο κάτω μέρος των περιοχών που βρίσκονται σε στοίβα.

Ποσοστιαίο - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος σχεδιάζει τιμές σε στοίβα τη μια επάνω στην άλλη και κλιμακούμενες ως ποσοστό του συνόλου της κατηγορίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!