Προβολή 3Δ

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγού διαγραμμάτων ή στο βοηθητικό μενού ενός διαγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Η προεπισκόπηση διαγράμματος ανταποκρίνεται στις νέες ρυθμίσεις που εισάγετε στο παράθυρο διαλόγου.

Για ένα διάγραμμα 3Δ μπορείτε να επιλέξετε Μορφή - Προβολή 3Δ για να ορίσετε την προοπτική, την εμφάνιση και την φωτεινότητα.

Προοπτική

Ορίστε όλες τις γωνίες σε 0 μοίρες για την εμπρόσθια προβολή του διαγράμματος. Τα διαγράμματα πίτας και λουκουμά εμφανίζονται ως κύκλοι.

Έχοντας ενεργοποιημένους τους άξονες δεξιάς-γωνίας, μπορείτε να περιστρέψετε τα περιεχόμενα του διαγράμματος μόνο στην κατεύθυνση Χ και Υ, δηλαδή, παράλληλα με τα περιγράμματα του διαγράμματος.

Μια τιμή-x 90 μοιρών, με το y και το z ορισμένα στο 0, παρέχει μια προβολή από επάνω, προς τα κάτω στο διάγραμμα. Με το x ορισμένο στο -90, βλέπετε το κάτω μέρος του διαγράμματος.

Οι περιστροφές εφαρμόζονται στη σειρά, πρώτο το x, μετά το y, τελευταίο το z.

Όταν η σκίαση είναι ενεργοποιημένη και περιστρέφετε ένα διάγραμμα, οι φωτισμοί περιστρέφονται σαν να ήταν σταθεροποιημένοι στο διάγραμμα.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι άξονες περιστροφής σχετίζονται πάντα με τη σελίδα και όχι με τους άξονες του διαγράμματος. Αυτό διαφοροποιείται από άλλα προγράμματα διαγραμμάτων.


Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Προοπτική για να προβάλετε το διάγραμμα με κεντρική προοπτική όπως μέσα από τον φακό μιας φωτογραφικής μηχανής αντί για χρήση μιας παράλληλης προβολής.

Ορίστε το μήκος της εστίασης με το κουπί περιστροφής. Το 100% παρέχει μια προοπτική όπου ένα μακρινό άκρο στο διάγραμμα δείχνει προσεγγιστικά μισό σε μέγεθος από ένα κοντινό άκρο.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι παλαιότερες εκδόσεις του LibreOffice δεν μπορούν να απεικονίσουν το ποσοστό της προοπτικής με τον ίδιο τρόπο όπως η τρέχουσα έκδοση.


Εμφάνιση

Επιλέγοντας έναν συνδυασμό, τα πεδία ελέγχου και οι πηγές φωτισμού ορίζονται αντίστοιχα.

Φωτεινότητα

Ορίστε τις πηγές φωτός για την προβολή 3Δ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!