Προσδιορισμός θέσης

Ελέγχει την θέση του άξονα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας - Άξονας X - Προσδιορισμός θέσης


Γραμμή άξονα

Επιλέξτε την θέση της διασταύρωσης με τον άλλο άξονα: στην αρχή, στο τέλος, σε καθορισμένη τιμή, ή σε μια κατηγορία.

Τοποθέτηση άξονα

Σε σημάδια υποδιαίρεσης

Καθορίζει ότι ο άξονας τοποθετείται στο πρώτο/τελευταίο σημάδι υποδιαίρεσης. Αυτό καθιστά την οπτική αναπαράσταση των σημείων δεδομένων να ξεκινά/τελειώνει στον άξονα τιμών.

Μεταξύ των σημαδιών υποδιαιρέσεων

Καθορίζει ότι ο άξονας τοποθετείται μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης. Αυτό καθιστά την οπτική αναπαράσταση των σημείων δεδομένων να ξεκινά/τελειώνει σε απόσταση από τον άξονα τιμών.

Ετικέτες

Τοποθέτηση ετικετών

Επιλέξτε την θέση των ετικετών κοντά σε άξονα, κοντά σε άξονα (στην άλλη πλευρά), εξωτερικά της αρχής, ή εσωτερικά του τέλους.

Σημάδια διαστήματος

Κύριο:

Καθορίζει εάν οι σημάνσεις θα βρίσκονται στην εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά του άξονα. Είναι δυνατός ο συνδυασμός και των δύο: θα εμφανίζονται επισημάνσεις και στις δύο πλευρές.

Εσωτερικό

Προσδιορίζει ότι οι σημάνσεις του διαστήματος θα τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά του άξονα.

Εξωτερικό

Προσδιορίζει ότι οι σημάνσεις του διαστήματος θα τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά του άξονα.

Βοηθητικό:

Η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται για να ορίσετε τις παύλες επισήμανσης ανάμεσα στους δείκτες του άξονα. Είναι δυνατή η ενεργοποίηση και των δύο πεδίων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια γραμμή επισήμανσης που ενώνει την εξωτερική με την εσωτερική πλευρά του άξονα.

Εσωτερικό

Προσδιορίζει ότι οι σημάνσεις του δευτερεύοντος διαστήματος θα τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά του άξονα.

Εξωτερικό

Προσδιορίζει ότι οι σημάνσεις του δευτερεύοντος διαστήματος θα τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά του άξονα.

Τοποθέτηση σημαδιών

Επιλέξτε την θέση των σημαδιών: σε ετικέτες, σε άξονες, ή σε άξονες και ετικέτες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!