Κλίμακα

Ελέγχει την κλίμακα του άξονα Χ ή Υ.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Άξονας - Άξονας Y - Κλίμακα (Διαγράμματα)


Η κλιμάκωση των αξόνων πραγματοποιείται αυτόματα από το LibreOffice, ώστε να εμφανίζονται όλες οι τιμές βελτιστοποιημένες.

Για συγκεκριμένα αποτελέσματα, μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα του άξονα χειροκίνητα. Για παράδειγμα,μπορείτε να εμφανίζετε μόνο την επάνω περιοχή των στηλών, μετακινώντας τη γραμμή του μηδενός προς τα επάνω.

Κλίμακα

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να εισάγετε τις τιμές για τους υποδιαιρούμενους άξονες. Μπορείτε να ορίσετε αυτόματα τις ιδιότητες Ελάχιστο, Μέγιστο, Κύριο διάστημα, Μέτρηση βοηθητικού διαστήματος και την Τιμή παραπομπής.

Ελάχιστο

Καθορίζει την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του άξονα.

Μέγιστο

Καθορίζει την μέγιστη τιμή για το τέλος του άξονα.

Κύριο διάστημα

Καθορίζει το διάστημα για την κύρια διαίρεση των αξόνων. Το κύριο διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την τιμή περιοχής.

Μέτρηση βοηθητικού διαστήματος

Καθορίζει το διάστημα για την υποδιαίρεση των αξόνων.

Τιμή παραπομπής

Καθορίζει την τοποθεσία στην οποία θα εμφανίζονται οι τιμές στον άξονα.

Αυτόματα

Θα πρέπει πρώτα να αποεπιλέξετε την επιλογή Αυτόματο για να μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές.

Εικονίδιο σημείωσης

Απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα εάν εργάζεστε με "σταθερές" τιμές, καθώς δεν επιτρέπει την αυτόματη κλιμάκωση.


Λογαριθμική κλιμάκωση

Καθορίζει την λογαριθμική υποδιαίρεση του άξονα.

Εικονίδιο σημείωσης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα εάν εργάζεστε με τιμές που διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λογαριθμική κλίμακα, ώστε οι γραμμές πλέγματος του άξονα να ισαπέχουν, αλλά να έχουν τιμές που να μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται.


Αντιστροφή κατεύθυνσης

Καθορίζει την θέση εμφάνισης των υψηλότερων και χαμηλότερων τιμών στον άξονα. Η μη ελεγμένη κατάσταση είναι η μαθηματική κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι για Καρτεσιανά συστήματα συντεταγμένων ο άξονας -x δείχνει τις χαμηλότερες τιμές στα αριστερά και ό άξονας -y τις χαμηλότερες τιμές στο κάτω μέρος. Για πολικά συστήματα συντεταγμένων η μαθηματική γωνία κατεύθυνσης του άξονα εμφανίζεται με αντίθετη ωρολογιακή περιστροφή και ο ακτινωτός άξονας από μέσα προς τα έξω.

Τύπος

Για μερικούς τύπους αξόνων, μπορείτε να διαλέξετε τη μορφοποίηση ενός άξονα ως κείμενο ή ημερομηνία, ή αυτόματη ανίχνευση του τύπου. Για τον τύπο άξονα "Ημερομηνία" μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές.

Ελάχιστη και μέγιστη τιμή για εμφάνιση στα άκρα της κλίμακας.

Η ανάλυση μπορεί να οριστεί να εμφανίζει ημέρες, μήνες ή χρόνια ως ενδιάμεσα βήματα.

Κύρια διαστήματα μπορούν να οριστούν να εμφανίζουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών, μηνών ή ετών.

Δευτερεύοντα διαστήματα μπορούν να οριστούν να εμφανίζουν συγκεκριμένο αριθμό ημερών, μηνών ή ετών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!