Επιλογές

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε μερικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένους τύπους διαγραμμάτων. Τα περιεχόμενα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Σειρά δεδομένων - Επιλογές (Διαγράμματα)


Στοίχιση των σειρών δεδομένων κατά:

Στην περιοχή αυτή μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο λειτουργιών κλιμάκωσης του άξονα Υ. Οι άξονες είναι δυνατό μόνο να κλιμακωθούν και να τους δοθούν μεμονωμένα ιδιότητες.

Κύριος άξονας Y

Αυτή η επιλογή είναι ενεργή ως προεπιλογή. Όλες οι σειρές δεδομένων στοιχίζονται κατά τον πρωτεύοντα άξονα Y.

Δευτερεύων άξονας Υ

Μεταβάλλει την κλίμακα του άξονα Y. Αυτός ο άξονας είναι ορατός μόνο εάν τουλάχιστον μία σειρά δεδομένων έχει αντιστοιχηθεί με αυτόν και η προβολή του άξονα είναι ενεργή.

Ρυθμίσεις

Ορίσετε τις ρυθμίσεις για ένα ραβδόγραμμα σε αυτήν την περιοχή. Οποιεσδήποτε αλλαγές εφαρμόζονται σε όλες τις σειρές δεδομένων του διαγράμματος και όχι μόνο στα επιλεγμένα δεδομένα.

Διάστιχο

Προσδιορίζει το διάστιχο ανάμεσα στις στήλες σε ποσοστό. Το μέγιστο διάστιχο είναι 600%.

Επικάλυψη

Καθορίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για επικαλυπτόμενες σειρές δεδομένων. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε -100 και +100%.

Γραμμές σύνδεσης

Για "συσσωρευμένα" και "ποσοστιαία" διαγράμματα στηλών (κατακόρυφων ράβδων), επιλέξτε αυτό το πεδίο ελέγχου για να συνδέσετε τα επίπεδα των στηλών που πρέπει να βρίσκονται μαζί με τις γραμμές.

Προβολή γραμμών δίπλα-δίπλα

Αν δυο άξονες είναι ορατοί σε ένα ραβδόγραμμα, και μερικές σειρές δεδομένων είναι συνδεδεμένες με τον πρώτο άξονα, ενώ κάποιες άλλες σειρές δεδομένων είναι συνδεδεμένες με το δεύτερο άξονα, τότε και οι δυο σειρές δεδομένων εμφανίζονται ανεξάρτητα, επικαλύπτοντας η μία την άλλη.

Ως αποτέλεσμα, οι γραμμές που είναι συνδεδεμένες με τον πρώτο άξονα-y αποκρύπτονται μερικώς ή ολοκληρωτικά από τις γραμμές που είναι συνδεδεμένες με το δεύτερο άξονα-y. Για να αποφευχθεί αυτό, ενεργοποιήστε την επιλογή για να προβάλετε τις γραμμές δίπλα-δίπλα. Οι γραμμές από διαφορετικές σειρές δεδομένων εμφανίζονται σαν να ήταν συνδεδεμένες μόνο σε έναν άξονα.

Κατεύθυνση με τη φορά των δεικτών του ρολογιού

Διαθέσιμο για διαγράμματα πίτας και λουκουμά. Η προεπιλεγμένη κατεύθυνση κατά την οποία ταξινομούνται τα κομμάτια ενός διαγράμματος πίτας είναι αντίθετη με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ενεργοποιήστε το πεδίο ελέγχου Κατεύθυνση με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να σχεδιάσετε τα κομμάτια κατά την αντίθετη κατεύθυνση.

Γωνία έναρξης

Μετακινήστε τη μικρή τελεία κατά μήκος του κύκλου ή κάντε κλικ σε οποιαδήποτε θέση επάνω στον κύκλο για να θέσετε τη γωνία έναρξης ενός διαγράμματος πίτας ή λουκουμά. Η γωνία έναρξης είναι η μαθηματική θέση γωνίας όπου σχεδιάζεται το πρώτο κομμάτι. Η τιμή των 90 μοιρών σχεδιάζει το πρώτο κομμάτι στη θέση 'ώρα 12'. Μια τιμή 0 μοιρών ξεκινά από τη θέση 'ώρα 3'.

Εικονίδιο σημείωσης

Στα 3Δ διαγράμματα πίτας και λουκουμά που δημιουργήθηκαν με παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού, η γωνία έναρξης είναι 0 μοίρες αντί για 90 μοίρες. Για τα παλιά και τα καινούργια διαγράμματα 2Δ η προεπιλεγμένη γωνία έναρξης είναι 90 μοίρες.


Εικονίδιο σημείωσης

Όταν μεταβάλετε τη γωνία έναρξης ή την κατεύθυνση, μόνο τρέχουσες εκδόσεις του λογισμικού εμφανίζουν τις τροποποιημένες τιμές. Οι παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού προβάλουν το ίδιο έγγραφο χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες τιμές: Πάντα σε κατεύθυνση αντίθετη των δεικτών του ρολογιού και με γωνία έναρξης 90 μοιρών (διαγράμματα πίτας 2Δ) ή 0 μοιρών (διαγράμματα πίτας 3Δ).


Μοίρες

Εισάγετε τη γωνία έναρξης μεταξύ 0 και 359 μοιρών. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στα βέλη για να αλλάξετε την εμφανιζόμενη τιμή.

Σχεδίαση τιμών που λείπουν

Μερικές φορές λείπουν τιμές σε σειρές δεδομένων που εμφανίζονται στο διάγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες επιλογές για τον τρόπο χειρισμού την τιμών που λείπουν. Οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για ορισμένους τύπους διαγραμμάτων.

Διατήρηση κενού

Για μια τιμή που λείπει δεν θα εμφανίζονται δεδομένα. Αυτή είναι και η προεπιλεγμένη επιλογή για τους τύπους διαγραμμάτων Column, Bar, Line, Net.

Εικάζεται μηδέν

Για μια τιμή που λείπει, η τιμή y θα εμφανίζεται ως μηδέν. Αυτό είναι η προεπιλογή για την περιοχή του τύπου διαγράμματος.

Συνέχιση γραμμής

Για μια τιμή που λείπει, θα εμφανίζεται η παρεμβολή από τις γειτονικές τιμές. Αυτό είναι η προεπιλογή για τύπο διαγράμματος XY.

Να συμπεριλαμβάνονται τιμές από κρυφά κελιά

Ενεργοποιήστε για να εμφανίζονται επίσης τιμές από κρυφά κελιά μέσα στην περιοχή του αρχικού κελιού.

Απόκρυψη καταχώρισης υπομνήματος

Να μην εμφανίζεται η καταχώριση υπομνήματος της επιλεγμένης σειράς δεδομένων ή σημείων δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!