Γραμμές Τάσης

Γραμμές τάσης μπορούν να προστεθούν σε όλους τους τύπους διαγραμμάτων 2Δ εκτός από τα διαγράμματα πίτας και μετοχών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμές τάσης (Διαγράμματα)


Εικονίδιο σημείωσης

Εάν εισάγετε μια γραμμή τάσης σε έναν τύπο διαγράμματος που χρησιμοποιεί κατηγορίες, όπως η Γραμμή ή Στήλη , τότε οι αριθμοί 1, 2, 3, χρησιμοποιούνται ως τιμές - x για τον υπολογισμό της γραμμής τάσης. Για τέτοια διαγράμματα ο τύπος διαγράμματος XY μπορεί να είναι πιο κατάλληλος.


  1. Για να εισαγάγετε μια γραμμή τάσης για μια σειρά δεδομένων, πρώτα διπλοπατήστε στο διάγραμμα για να μπείτε στη λειτουργία επεξεργασίας και επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στο διάγραμμα στο οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί μια γραμμή τάσης.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμή τάσης, ή δεξιοπατήστε τη σειρά δεδομένων για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Εισαγωγή γραμμής τάσης.

  3. Οι γραμμές μέσης τιμής είναι ειδικές γραμμές τάσης που δείχνουν τη μέση τιμή. Χρησιμοποιείστε Εισαγωγή - Γραμμές μέσης τιμής για να εισάγετε γραμμές μέσης τιμής για όλες τις σειρές δεδομένων.

  4. Για να διαγράψετε μια γραμμή τάσης ή μία γραμμή μέσης τιμής, πατήστε στη γραμμή και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Del.

note

Το στοιχείο μενού Εισαγωγή - Γραμμή τάσης είναι διαθέσιμο μόνο όταν το γράφημα βρίσκεται σε λειτουργία επεξεργασίας. Θα εμφανιστεί αχνό εάν το γράφημα βρίσκεται σε λειτουργία επεξεργασίας, αλλά δεν έχει επιλεγεί σειρά δεδομένων.


Η γραμμή τάσης έχει το ίδιο χρώμα με την αντίστοιχη σειρά δεδομένων. Για να μεταβάλετε τις ιδιότητες της γραμμής, επιλέξτε τη γραμμή τάσης και επιλέξτε Μορφή - Μορφοποίησ επιλογής.

note

Μια γραμμή τάσης εμφανίζεται στο υπόμνημα αυτόματα. Το όνομά της μπορεί να οριστεί στις επιλογές της γραμμής τάσης.


Εξίσωση γραμμής τάσης και συντελεστή προσδιορισμού

Όταν το διάγραμμα είναι σε κατάσταση επεξεργασίας, το LibreOffice σας δίνει την εξίσωση της γραμμής τάσης και τον συντελεστή προσδιορισμού R2, ακόμα κι αν δεν εμφανίζονται: πατήστε στη γραμμή τάσης για να δείτε τις πληροφορίες στη γραμμή κατάστασης.

Για να εμφανίσετε την εξίσωση της γραμμής τάσης, επιλέξτε τη γραμμή τάσης στο διάγραμμα, δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Εισαγωγή εξίσωσης γραμμής τάσης.

Για να αλλάξετε τη μορφή των τιμών (χρήση λιγότερων σημαντικών ψηφίων ή επιστημονική σημειογραφία), επιλέξτε την εξίσωση στο διάγραμμα, δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Μορφή εξίσωσης γραμμής τάσης - Αριθμοί.

Η προεπιλεγμένη εξίσωση χρησιμοποιεί x για τη μεταβλητή της τετμημένης και f(x) για τη μεταβλητή τεταγμένης. Για να αλλάξετε αυτά τα ονόματα, επιλέξτε τη γραμμή τάσης και Μορφή - Επιλογή μορφής - Τύπος και εισάγετε ονόματα στα πλαίσια επεξεργασίας Όνομα μεταβλητής Χ και Όνομα μεταβλητής Υ.

Για να εμφανίσετε τον συντελεστή προσδιορισμού R2, επιλέξτε την εξίσωση στο διάγραμμα, δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Εισαγωγή R2.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν το σημείο τομής είναι αναγκαστικό, ο συντελεστής προσδιορισμού R2 δεν υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο με ελεύθερο σημείο τομής. Οι τιμές R2 δεν μπορούν να συγκριθούν με αναγκαστικό ή ελεύθερο σημείο τομής.


Τύποι καμπύλης γραμμών τάσης

Οι παρακάτω τύποι παλινδρόμησης είναι διαθέσιμοι:

Περιορισμοί

Ο υπολογισμός της γραμμής τάσης λαμβάνει υπόψη του μόνο ζεύγη δεδομένων με τις ακόλουθες τιμές:

Πρέπει να μετασχηματίσετε τα δεδομένα σας ανάλογα· είναι καλύτερα να εργάζεστε σε ένα αντίγραφο των αρχικών δεδομένων και να μετασχηματίζετε τα δεδομένα που έχετε αντιγράψει.

Υπολογισμός παραμέτρων στο Calc

Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε τις παραμέτρους χρησιμοποιώντας συναρτήσεις του Calc ως ακολούθως.

Η εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης

Η γραμμική παλινδρόμηση ακολουθεί την εξίσωση της μορφής y=m*x+b.

m = SLOPE(Δεδομένα_Y, Δεδομένα_X)

b = INTERCEPT(Δεδομένα_Y, Δεδομένα_X)

Υπολογίστε το συντελεστή προσδιορισμού

r2 = RSQ(Δεδομένα_Y;Δεδομένα_X)

Εκτός από τα m, b και r2 η συνάρτηση πίνακα LINEST παρέχει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία για μια ανάλυση παλινδρόμησης.

Η εξίσωση λογαριθμικής παλινδρόμησης

Η λογαριθμική παλινδρόμηση ακολουθεί την εξίσωση y=a*ln(x)+b.

a = SLOPE(Δεδομένα_Y, LN(Δεδομένα_X))

b = INTERCEPT(Δεδομένα_Y, LN(Δεδομένα_X))

r2 = RSQ(Δεδομένα_Y;LN(Δεδομένα_X))

Η εξίσωση εκθετικής παλινδρόμησης

Για τις εκθετικές γραμμές τάσης γίνεται ένας μετασχηματισμός σε γραμμικό πρότυπο. Η προσαρμογή της βέλτιστης καμπύλης συσχετίζεται με ένα γραμμικό πρότυπο και τα αποτελέσματα μεταφράζονται αντίστοιχα.

Η εκθετική παλινδρόμηση ακολουθεί την εξίσωση y=b*exp(a*x) ή y=b*mx, η οποία μετασχηματίζεται σε ln(y)=ln(b)+a*x ή ln(y)=ln(b)+ln(m)*x αντίστοιχα.

a = SLOPE(LN(Δεδομένα_Y), Δεδομένα_X)

Οι μεταβλητές για τη δεύτερη διακύμανση υπολογίζονται ως ακολούθως:

m = EXP(SLOPE(LN(Δεδομένα_Y), Δεδομένα_X))

b = EXP(INTERCEPT(LN(Δεδομένα_Y), Δεδομένα_X))

Υπολογίστε το συντελεστή προσδιορισμού

r2 = RSQ(LN(Δεδομένα_Y);Δεδομένα_X)

Εκτός από τα m, b και r2 η συνάρτηση πίνακα LOGEST παρέχει πρόσθετα στατιστικά για ανάλυση παλινδρόμησης.

Η εξίσωση δυναμικής παλινδρόμησης

Για καμπύλες δυναμικής παλινδρόμησης γίνεται ένας μετασχηματισμός σε γραμμικό μοντέλο. Η δυναμική παλινδρόμηση ακολουθεί την εξίσωση της μορφής y=b*xa, η οποία μετασχηματίζεται σε ln(y)=ln(b)+a*ln(x).

a = SLOPE(LN(Δεδομένα_Y), LN(Δεδομένα_X))

b = EXP(INTERCEPT(LN(Δεδομένα_Y), LN(Δεδομένα_X))

r2 = RSQ(LN(Δεδομένα_Y);LN(Δεδομένα_X))

Η εξίσωση πολυωνυμικής παλινδρόμησης

Για τις καμπύλες πολυωνυμικής παλινδρόμησης λαμβάνει χώρα μετασχηματισμός σε γραμμικό πρότυπο.

Δημιουργήστε έναν πίνακα με τις στήλες x, x2, x3, … , xn, y μέχρι τον επιθυμητό βαθμό n.

Χρησιμοποιήστε τον τύπο =LINEST(Δεδομένα_Y, Δεδομένα_X) με τη πλήρη περιοχή x έως xn (χωρίς επικεφαλίδες) ως Δεδομένα_X.

Η πρώτη γραμμή της εξόδου LINEST περιέχει τους συντελεστές της πολυωνυμικής παλινδρόμησης, με το συντελεστή του xn στην πιο αριστερή θέση.

Το πρώτο στοιχείο της τρίτης γραμμής της εξόδου της LINEST είναι η τιμή του r2. Δείτε τη συνάρτηση LINEST για λεπτομέρειες για ορθή χρήση και επεξήγηση των άλλων παραμέτρων εξόδου.

Γραμμές σφαλμάτων X/Y

Συνάρτηση LINEST

Συνάρτηση LOGEST

Συνάρτηση SLOPE

Συνάρτηση INTERCEPT

Συνάρτηση RSQ

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!