Γραμμές σφάλματος X/Y

χρησιμοποιήστε τον διάλογο Γραμμές σφάλματος Χ ή Υ για να εμφανίσετε τις γραμμές σφάλματος για 2Δ διαγράμματα.

Αν ένα στοιχείο μιας σειράς δεδομένων επιλεγεί, αυτή η εντολή δουλεύει μόνο σε αυτή τη σειρά δεδομένων. Αν δεν επιλεγεί κανένα στοιχείο, αυτή η εντολή δουλεύει σε όλες τις σειρές δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμές σφαλμάτων Χ ή Εισαγωγή - Γραμμές σφαλμάτων Υ (Διαγράμματα)


Μια γραμμή σφάλματος είναι μια ενδεικτική γραμμή που καλύπτει μια περιοχή από x/y - Αρνητική τιμή σφάλματος μέχρι x/y + Θετική τιμή σφάλματος. Σε αυτόν τον όρο, x ή y είναι η τιμή του σημείου δεδομένων. Όταν επιλέγεται " Τυπική απόκλιση", x ή y είναι η μέση τιμή των σειρών δεδομένων. Αρνητική τιμή σφάλματος και θετική τιμή σφάλματος είναι τα ποσά που υπολογίζονται από τη συνάρτηση γραμμής σφάλματος ή δίνονται ρητά.

Εικονίδιο σημείωσης

Η εντολή μενού Εισαγωγή - Γραμμές σφάλματος X/Y είναι διαθέσιμη μόνο για διαγράμματα 2Δ.


Κατηγορία σφάλματος

Στην περιοχή Κατηγορία σφάλματος, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς τρόπους για την εμφάνιση της κατηγορίας σφάλματος.

Κανένα

Δεν εμφανίζει γραμμές σφαλμάτων.

Σταθερή τιμή

Εμφανίζει σταθερές τιμές που καθορίζετε στην περιοχή παραμέτρων.

Ποσοστό

Εμφανίζει ποσοστό. Η προβολή αναφέρεται στο αντίστοιχο σημείο δεδομένων. Ορίστε το ποσοστό στην περιοχή παραμέτρων.

Συναρτήσεις

Επιλέξτε μία συνάρτηση για να υπολογίσετε και να δημιουργήσετε τα διαγράμματα σφαλμάτων.

Τυπικό σφάλμα: Εμφανίζει το τυπικό σφάλμα.

Διακύμανση: Εμφανίζει τη διακύμανση που υπολογίστηκε από τον αριθμό των σημείων δεδομένων και των αντίστοιχων τιμών τους.

Τυπική απόκλιση: Εμφανίζει την τυπική απόκλιση (τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης). Αντίθετα με τις άλλες συναρτήσεις, οι γραμμές σφάλματος κεντράρονται στη μέση.

Περιθώριο σφάλματος: Εμφανίζει το υψηλότερο περιθώριο σφάλματος σε ποσοστό σύμφωνα με την υψηλότερη τιμή της ομάδας δεδομένων. Ορίστε το ποσοστό στην περιοχή παράμετροι.

Περιοχή κελιών

Κάντε κλικ στην περιοχή κελιών και ύστερα καθορίστε μία περιοχή κελιών από την οποία θα λάβετε τις θετικές και τις αρνητικές τιμές των σφαλμάτων στο διάγραμμα σφαλμάτων.

Από πίνακα δεδομένων

Για ένα διάγραμμα με τα δικά του δεδομένα, οι τιμές γραμμής σφάλματος μπορούν να εισαχθούν στον πίνακα δεδομένων διαγράμματος. Ο διάλογος πίνακα δεδομένων εμφανίζει πρόσθετες στήλες με τίτλο θετικές γραμμές σφάλματος Χ ή Υ και αρνητικές γραμμές σφάλματος Χ ή Υ.

Ίδια τιμή και για τα δύο

Ενεργοποιήστε την χρήση των τιμών θετικών σφαλμάτων και ως τιμών αρνητικών σφαλμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο την τιμή του πλαισίου "Θετικές (+)". Η τιμή αυτή αντιγράφεται αυτόματα στο πεδίο "Αρνητικές (-)".

Δείκτης σφάλματος

Καθορίζει τον δείκτη σφάλματος.

Θετική και αρνητική

Εμφανίζει τις θετικές και τις αρνητικές τιμές στα διαγράμματα σφαλμάτων.

Θετική

Εμφανίζει μόνο τις θετικές τιμές στα διαγράμματα σφαλμάτων.

Αρνητική

Εμφανίζει μόνο τις αρνητικές τιμές στα διαγράμματα σφαλμάτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!