Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πίνακας δεδομένων διαγράμματος (Διαγράμματα)

Στη γραμμή μορφοποίησης, κάντε κλικ

Icon

Δεδομένα διαγράμματος

Επιλέξτε Εισαγωγή - Τίτλοι(Διαγράμματα)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπόμνημα (Διαγράμματα)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Θέση (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ετικέτες δεδομένων (Διαγράμματα)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Σημείο δεδομένων/Σειρά δεδομένων - Ετικέτες δεδομένων (για σειρές και σημεία δεδομένων) (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Άξονες (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πλέγματα (Διαγράμματα)

Στη γραμμή μορφοποίησης, κάντε κλικ

Icon

Οριζόντια πλέγματα

Icon

Κάθετα πλέγματα

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμές σφαλμάτων Χ ή Εισαγωγή - Γραμμές σφαλμάτων Υ (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμές τάσης (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ειδικοί χαρακτήρες (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής (Διαγράμματα)

Επιλέξτε τον διάλογο Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Σημείο δεδομένων (Διαγράμματα)

Επιλέξτε τον διάλογο Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Σειρές δεδομένων (Διαγράμματα)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Σειρά δεδομένων - Επιλογές (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Τίτλος (Διαγράμματα)

Επιλέξτε τον διάλογο Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Τίτλος (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Τίτλος (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Τίτλος (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Υπόμνημα, ή Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Υπόμνημα (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας - Άξονας X/Δευτερεύων άξονας X/Άξονας Z/Όλοι οι Άξονες (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας - Άξονας Υ/Δευτερεύων άξονας Υ (Διαγράμματα)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Άξονας - Άξονας Y - Κλίμακα (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας - Άξονας X - Προσδιορισμός θέσης

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας - Άξονας Υ - Προσδιορισμός θέσης

ΕπιλέξτεΜορφή - Πλέγμα (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Πλέγμα - Κύριο πλέγμα του άξονα X, Y, Z/Βοηθητικό πλέγμα του άξονα X, Y, Z/Όλα τα πλέγματα αξόνων (Διαγράμματα)

Επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Μορφή - Τοίχος διαγράμματος - Διάγραμμα (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Επιφάνεια διαγράμματος (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος (Διαγράμματα)

Στη γραμμή μορφοποίησης, κάντε κλικ

Icon

Επεξεργασία τύπου διαγράμματος

Επιλέξτε Μορφή - Προβολή 3Δ (Διαγράμματα)

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση (Διαγράμματα)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση (Διαγράμματα)

Icon

Οριζόντια πλέγματα

Icon

Εμφάνιση/Απόκρυψη περιγραφής αξόνων

Icon

Κάθετα πλέγματα

Icon

Εισαγωγή γραφήματος

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος

Διπλοπατήστε σε ένα διάγραμμα, ύστερα επιλέξτε Μορφή - Περιοχές δεδομένων

Στο διάλογο τύπου διαγράμματος ενός γραμμικού διαγράμματος ή ενός διαγράμματος ΧΥ που εμφανίζει γραμμές, επιλέξτε εξομάλυνση στον πτυσσόμενο τύπο γραμμών, έπειτα πατήστε στο πλήκτρο ιδιοτήτων.

Στο διάλογο τύπου διαγράμματος ενός γραμμικού διαγράμματος ή ενός διαγράμματος ΧΥ που εμφανίζει γραμμές, επιλέξτε σταδιακά στον πτυσσόμενο τύπο γραμμών, έπειτα πατήστε το πλήκτρο ιδιοτήτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!