Χαρακτηριστικά του LibreOffice Calc

Το LibreOffice Calc είναι μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό, την ανάλυση και τη διαχείριση των δεδομένων σας. Επίσης μπορείτε να εισάγετε και να τροποποιήσετε υπολογιστικά φύλλα από το Microsoft Excel.

Υπολογισμοί

Στο LibreOffice Calc περιέχονται συναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών και των τραπεζικών συναρτήσεων, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μαθηματικούς τύπους για την εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών στα δεδομένα σας.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό συναρτήσεων για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τους δικούς σας τύπους.

Υπολογισμοί για υποθετικά σενάρια

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι μπορείτε να εμφανίσετε άμεσα τα αποτελέσματα των τροποποιήσεων που εφαρμόσατε σε ένα συντελεστή των υπολογισμών σας που αποτελούνται από διαφόρους συντελεστές. Για παράδειγμα, μπορείτε δείτε πώς η μεταβολή της περιόδου σε έναν υπολογισμό δανείου επηρεάζει τα επιτόκια ή τα ποσά προεξόφλησης του δανείου. Επιπροσθέτως, μπορείτε να διαχειριστείτε μεγαλύτερους πίνακες χρησιμοποιώντας διάφορα προκαθορισμένα σενάρια.

Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων

Χρησιμοποιήστε υπολογιστικά φύλλα για την τακτοποίηση, την αποθήκευση, την επεξεργασία και το φιλτράρισμα των δεδομένων σας.

Το LibreOffice Calc επιτρέπει την μεταφορά και απόθεση πινάκων από βάσεις δεδομένων, ή την χρήση υπολογιστικών φύλλων ως προελεύσεις δεδομένων για τη δημιουργία επιστολών με το LibreOffice Writer.

Τακτοποίηση δεδομένων

Με μόνο λίγα κλικ του ποντικιού μπορείτε να αναδιοργανώσετε την προβολή του υπολογιστικού σας φύλλου ώστε αυτό να εμφανίζει ή να αποκρύπτει περιοχές δεδομένων, να μορφοποιεί περιοχές ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες ή να υπολογίζει μερικά και ολικά αθροίσματα.

Δυναμικά διαγράμματα

Το LibreOffice Calc σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τα δεδομένα σας σε δυναμικά διαγράμματα τα οποία ενημερώνονται αυτόματα όταν τροποποιούνται τα δεδομένα.

Άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων Microsoft

Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα του LibreOffice για τη μετατροπή αρχείων Excel, ή για το άνοιγμα και την αποθήκευση σε μία ποικιλία από μορφές αρχείων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!