Φύλλο

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τροποποίηση και διαχείριση ενός φύλλου και των στοιχείων του.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο.


Εισαγωγή κελιών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κελιών, στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε νέα κελιά σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε ορίσει.

Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει γραμμές πάνω από το ενεργό κελί. Ο αριθμός των γραμμών που εισάγονται αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων γραμμών. Αν δεν επιλεγεί καμία γραμμή, εισάγεται μία γραμμή. Οι υπάρχουσες γραμμές μετακινούνται προς τα κάτω.

Εισαγωγή στηλών

Εισάγει στήλες στα αριστερά ή δεξιά του ενεργού κελιού. Ο αριθμός των εισαγόμενων στηλών αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων στηλών. Αν δεν επιλεγεί καμία στήλη, εισάγεται μία στήλη. Οι υπάρχουσες στήλες μετακινούνται προς τα δεξιά.

Εισαγωγή αλλαγής σελίδας

Αυτή η εντολή εισάγει χειροκίνητες αλλαγές γραμμών ή στηλών για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας εκτυπώνονται σωστά. Μπορείτε να εισάγετε μία οριζόντια αλλαγή σελίδας πάνω, ή μία κάθετη αλλαγή σελίδας στα αριστερά του ενεργού κελιού.

Διαγραφή κελιών

Διαγράφει τελείως τα επιλεγμένα κελιά, στήλες ή γραμμές. Τα κελιά κάτω ή στα δεξιά των διαγραφέντων κελιών θα γεμίσουν το κενό. Σημειώστε ότι η επιλεγμένη επιλογή διαγραφής αποθηκεύεται και επαναφορτώνεται όταν κληθεί ξανά ο διάλογος.

Διαγράφει τις επιλεγμένες σειρές.

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες.

Διαγραφή αλλαγής σελίδας

Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.

Εισαγωγή φύλλου

Καθορίζει τις επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή νέου φύλλου. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο φύλλο, ή να εισάγετε ένα υπάρχον φύλλο από ένα αρχείο.

Εισαγωγή φύλλου στο τέλος

Προσθέτει ένα νέο φύλλο στο τέλος του εγγράφου του υπολογιστικού φύλλου.

Εισαγωγή φύλλου από αρχείο

Εισάγει ένα φύλλο από αρχείο διαφορετικού υπολογιστικού φύλλου.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Εισάγει δεδομένα από αρχείο HTML, Calc, ή Excel στο τρέχον φύλλο ως σύνδεσμο. Τα δεδομένα πρέπει να εντοπιστούν εντός της ονοματισμένης περιοχής.

Διαγραφή φύλλου

Διαγράφει το τρέχον φύλλο ή τα επιλεγμένα φύλλα.

Καθαρισμός κελιών

Καθορίζει τα περιεχόμενα που θα διαγραφούν από το ενεργό κελί ή από μία επιλεγμένη περιοχή κελιών. Αν έχουν επιλεγεί διάφορα φύλλα, θα επηρεαστούν όλα τα επιλεγμένα φύλλα.

Κυκλική εναλλαγή τύπων αναφοράς κελιών

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ απόλυτης και σχετικής διεύθυνσης αναφοράς κελιού στον τύπο.

Συμπλήρωση κελιών

Συμπληρώνει αυτόματα τα κελιά με περιεχόμενο.

Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις

Σας επιτρέπει να ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες του εγγράφου σας υπολογιστικού φύλλου. Όταν ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε έγγραφα υπολογιστικών φύλλων και να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις

Σας επιτρέπει να ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες του εγγράφου σας υπολογιστικού φύλλου. Όταν ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε έγγραφα υπολογιστικών φύλλων και να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Μενού σχολίων φύλλου

Ανοίγει ένα υπομενού με εντολές σχολίων.

Μετονομασία φύλλου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικό όνομα για το τρέχον φύλλο.

Απόκρυψη φύλλου

Αποκρύπτει το φύλλο.

Εμφάνιση φύλλου

Εμφανίζει τα φύλλα που είχαν προηγουμένως κρυφτεί με την εντολή Απόκρυψη φύλλων.

Μενού πλοήγησης

Ανοίγει ένα υπομενού για πλοήγηση μεταξύ των φύλλων.

Χρώμα καρτέλας φύλλου

Ανοίγει ένα παράθυρο επιλογής χρώματος, όπου μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα χρώμα στην καρτέλα του φύλλου.

Συμβάντα φύλλου

Συμβάντα ειδικών φύλλων του LibreOffice Calc. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή σε κάθε συμβάν του φύλλου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!