Εργαλεία

Το μενού Εργαλεία περιέχει εντολές ορθογραφικού ελέγχου, εντοπισμού αναφορών φύλλου, εύρεσης λαθών και καθορισμού σεναρίων.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε μακροεντολές για την όψη και αίσθηση των γραμμών εργαλείων, των μενού, του πληκτρολογίου και των προεπιλογών για τις εφαρμογές του LibreOffice.

Ορθογραφία

Ελέγχει την ορθογραφία χειροκίνητα.

Γλώσσα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές συγκεκριμένες για κάθε γλώσσα.

Επιλογές αυτόματης διόρθωσης

Ρυθμίζει τις επιλογές για την αυτόματη αντικατάσταση κειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

ImageMap (Χάρτης εικόνας)

Σας επιτρέπει να επισυνάψετε URLs σε συγκεκριμένες περιοχές, γνωστές ως ενεργά σημεία, σε γραφικό ή σε ομάδα από γραφικά. Ένας χάρτης εικόνας είναι μια ομάδα από ένα ή περισσότερα ενεργά σημεία.

Αναζήτηση στόχου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να λύσετε μια εξίσωση με μία μεταβλητή.

Επίλυση

Ανοίγει τον διάλογο επίλυσης. Μία επίλυση σας επιτρέπει να λύσετε μαθηματικά προβλήματα με πολλές άγνωστες μεταβλητές και ένα σύνολο περιορισμών των μεταβλητών με μεθόδους αναζήτησης στόχου.

Ανίχνευση

Αυτή η εντολή ενεργοποιεί την Ανίχνευση υπολογιστικού φύλλου. Με την Ανίχνευση, μπορείτε να σκιαγραφήσετε τις εξαρτήσεις από το τρέχον κελί τύπου στα κελιά του υπολογιστικού φύλλου.

Σενάρια

Καθορίζει ένα σενάριο για την επιλεγμένη περιοχή του φύλλου.

Προστασία εγγράφου

ΟΙ εντολές Προστασία φύλλου ή Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου αποτρέπει τις αλλαγές κελιών στα υπολογιστικά φύλλα ή σε φύλλα σε έγγραφα. Προαιρετικά, μπορείτε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν ορισθεί κωδικός πρόσβασης, τότε η αφαίρεση της προστασίας είναι δυνατή μόνο εάν ο χρήστης εισάγει τον σωστό κωδικό.

Μακροεντολές

Σας επιτρέπει να γράψετε ή να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε μακροεντολές.

Διαχειριστής επεκτάσεων

Ο διαχειριστής επεκτάσεων προσθέτει, αφαιρεί, απενεργοποιεί, ενεργοποιεί και ενημερώνει την επεκτάσεις του LibreOffice.

Ρυθμίσεις φίλτρων XML

Ανοίγει τον διάλογο Ρυθμίσεις φίλτρου XML, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να δοκιμάσετε φίλτρα εισαγωγής και εξαγωγής για εξαγωγή αρχείων XML.

Προσαρμογή

Προσαρμόζει μενού, μενού περιβάλλοντος, πλήκτρα συντομεύσεων, γραμμές εργαλείων και αναθέσεις μακροεντολών σε γεγονότα του LibreOffice.

Επιλογές

Η εντολή αυτή ανοίγει έναν διάλογο για προσαρμοσμένη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!