Χρήση συμβόλων υποκατάστασης σε τύπους

Τα σύμβολα υποκατάστασης είναι ειδικοί χαρακτήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συμβολοσειρές αναζήτησης που μεταφέρονται ως ορίσματα σε ορισμένες συναρτήσεις Calc. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό κριτηρίων αναζήτησης στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση & αντικατάσταση. Η χρήση συμβόλων υποκκατάστασης επιτρέπει τον ορισμό πιο προηγμένων παραμέτρων αναζήτησης με μία συμβολοσειρά αναζήτησης.

Το LibreOffice Calc υποστηρίζει είτε σύμβολα υποκατάστασης, είτε κανονικές εκφράσεις ως ορίσματα ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της εφαρμογής. Από προεπιλογή, το LibreOffice Calc έχει ρυθμιστεί να υποστηρίζει σύμβολα υποκατάστασης αντί για κανονικές εκφράσεις.

tip

Για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζονται σύμβολα υποκατάστασης, μεταβείτε στο και ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η επιλογή Ενεργοποίηση συμβόλων υποκατάστασης σε τύπους. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να μεταβείτε σε κανονικές εκφράσεις επιλέγοντας Ενεργοποίηση κανονικών εκφράσεων σε τύπους ή επιλέξτε να μην υποστηρίζει ούτε σύμβολα υποκατάστασης ούτε κανονικές εκφράσεις.


Υποστηρίζονται τα παρακάτω σύμβολα υποκατάστασης:

Σύμβολο υποκατάστασης

Περιγραφή

? (αγγλικό ερωτηματικό)

Ταιριάζει με κάθε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, η συμβολοσειρά αναζήτησης "b?g" ταιριάζει με "bag" και "beg" αλλά δεν ταιριάζει με "boog" ή "mug".

Σημειώστε ότι δεν θα ταιριάζει επίσης με το "bg", αφού το "?" πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με έναν χαρακτήρα. Το σύμβολο υποκατάστασης "?" δεν αντιστοιχεί σε αντιστοίχιση μηδενικού χαρακτήρα.

* (αστερίσκος)

Ταιριάζει με οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένης μιας κενής συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, η συμβολοσειρά αναζήτησης "*cast" θα ταιριάζει με "cast", "forecast" και "outcast", αλλά δεν θα ταιριάζει με "forecaster" χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του LibreOffice.

Εάν η επιλογή Κριτήρια αναζήτησης = και <> πρέπει να ισχύει για ολόκληρα κελιά είναι απενεργοποιημένη στο , τότε το "forecaster" θα συμφωνεί χρησιμοποιώντας το συμβολοσειρά αναζήτησης "*cast".

~ (τίλντε)

Ξεφεύγει από την ιδιαίτερη σημασία ενός ερωτηματικού, αστερίσκου ή χαρακτήρα tilde που ακολουθεί αμέσως μετά τον χαρακτήρα τίλντε.

Για παράδειγμα, η συμβολοσειρά αναζήτησης "why~;" ταιριάζει με "why?" αλλά δεν ταιριάζει με το "whys" ούτε με το "why~s".


tip

Τα σύμβολα υποκατάστασης υποστηρίζονται στο LibreOffice Calc και στο Microsoft Excel. Επομένως, εάν απαιτείται διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο εφαρμογών, επιλέξτε να εργάζεστε με σύμβολα υποκατάστασης αντί για κανονικές εκφράσεις. Αντίθετα, εάν η διαλειτουργικότητα δεν είναι απαραίτητη, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικές εκφράσεις για πιο ισχυρές δυνατότητες αναζήτησης.


Υποστηριζόμενες συναρτήσεις υπολογιστικού φύλλου

Τα σύμβολα υποκατάστασεις υποστηρίζονται από τις ακόλουθες συναρτήσεις υπολογιστικού φύλλου:

Παραδείγματα συμβόλων υποκατάστασης σε τύπους

Τα ακόλουθα παραδείγματα θεωρούν ότι οι επιλογές Ενεργοποίηση συμβόλων υποκατάστασης σε τύπους και Κριτήρια αναζήτησης = και <> πρέπει να ισχύουν για ολόκληρα κελιά είναι ενεργοποιημένες στο .

=COUNTIF(A1:A10;"Chi*") μετρά τον αριθμό των κελιών στην περιοχή A1: A10 που περιέχουν συμβολοσειρές που ξεκινούν με "Chi" ακολουθούμενες από μηδέν ή περισσότερους χαρακτήρες.

=SUMIF(A1:A5;"A??";B1:B5) αθροίζει τις τιμές στο B1: B5 των οποίων οι αντίστοιχες τιμές στο A1: A5 ξεκινούν με "A" ακολουθούμενο από ακριβώς δύο άλλους χαρακτήρες.

note

Οι συγκρίσεις συμβόλων υποκατάστασης δεν εξαρτώνται από πεζά-κεφαλαία, επομένως το "A?" θα ταιριάζει τόσο με το "A1" όσο και με το "a1".


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!