Εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων σε πίνακα (ΕρώτημαΙστού)

Με τη βοήθεια του φίλτρου εισαγωγής Ερώτημα ιστοσελίδας (του LibreOffice Calc), μπορείτε να εισαγάγετε πίνακες από έγγραφα HTML σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο για να εισαγάγετε περιοχές που έχουν οριστεί με κάποιο όνομα από ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc ή του Microsoft Excel.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές εισαγωγής:

Εισαγωγή με παράθυρο διαλόγου

  1. Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί από όπου θα γίνει η εισαγωγή του νέου περιεχομένου.

  2. Επιλέξτε Φύλλο - Εξωτερικοί σύνδεσμοι. Αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εξωτερικά δεδομένα.

  3. Εισάγετε τη διεύθυνση URL του εγγράφου HTML ή το όνομα του υπολογιστικού φύλλου. Όταν τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Περιήγησηγια να ανοίξει ένας διάλογος επιλογής αρχείου.

  4. Στο μεγάλο πλαίσιο καταλόγου του διαλόγου, επιλέξετε τις ονοματισμένες περιοχές ή τους πίνακες που θέλετε να εισάγετε.

  5. Αν θέλετε, μπορείτε να καθορίστε ότι οι περιοχές ή πίνακες θα ενημερώνονται κάθε n δευτερόλεπτα.

Το φίλτρο εισαγωγής μπορεί να δημιουργεί αμέσως ονόματα για τις περιοχές των κελιών. Διατηρείται όσο το δυνατό καλύτερα η μορφοποίηση, χωρίς όμως να φορτώνονται οι εικόνες.

Εισαγωγή με την Περιήγηση

  1. Ανοίξτε δύο έγγραφα: το υπολογιστικό φύλλο του LibreOffice Calc όπου θα γίνει η εισαγωγή των εξωτερικών δεδομένων (έγγραφο προορισμού) και το έγγραφο από το οποίο προέρχονται τα εξωτερικά δεδομένα (έγγραφο προέλευσης).

  2. Στο έγγραφο προορισμού, ανοίξτε την Περιήγηση.

  3. Στο κατώτερο πλαίσιο συνδυασμού της Περιήγησης, επιλέξτε το έγγραφο προέλευσης. Η Περιήγηση εμφανίζει τώρα τα ονόματα περιοχών και τις περιοχές βάσης δεδομένων ή τους πίνακες που περιέχονται στο έγγραφο προέλευσης.

  4. Στον Περιηγητή επιλέξτε την κατάσταση μετακίνησης Εισαγωγή ως συνδέσμου Εικονίδιο.

  5. Σύρετε τα εξωτερικά δεδομένα που θέλετε από την Περιήγηση στο έγγραφο προορισμού.

Αν έχετε φορτώσει, ως έγγραφο προέλευσης, ένα έγγραφο HTML με το φίλτρο Ερώτημα ιστοσελίδας, θα βρείτε τους πίνακες στην Περιήγηση, με συνεχή ονόματα αρχίζοντας από το "HTML_πίνακας1" κ.ο.κ. και επίσης τα ονόματα δύο περιοχών που έχουν δημιουργηθεί:

Επεξεργασία εξωτερικών δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!