Περιστροφή πινάκων (αντιμετάθεση)

Υπάρχει τρόπος στο LibreOffice Calc για να "περιστραφεί" ένα υπολογιστικό φύλλο έτσι ώστε οι γραμμές να γίνουν στήλες και αντίστροφα.

  1. Αρχικά, επιλέξτε την περιοχή του πίνακα για την οποία θέλετε να γίνει αντιμετάθεση.

  2. Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία - Αποκοπή.

  3. Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί που πρόκειται να αποτελέσει το άνω αριστερό κελί στο αποτέλεσμα.

  4. Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επικόλληση όλων και Αντιμετάθεση.

    Αν τώρα πατήσετε Εντάξει οι στήλες και οι γραμμές θα αντιμετατεθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!