Χρήση εργαλείου μερικών αθροισμάτων

Το Calc προσφέρει το εργαλείο μερικών αθροισμάτων ως μια πιο εμπεριστατωμένη εναλλακτική στη συνάρτηση SUBTOTAL. Αντίθετα προς την SUBTOTAL, που δουλεύει μόνο σε μοναδικό πίνακα, το εργαλείο αθροισμάτων μπορεί να δημιουργήσει μερικά αθροίσματα μέχρι τρεις πίνακες διαταγμένους σε στήλες με ετικέτες. Ομαδοποιεί επίσης μερικά αθροίσματα ανά κατηγορία και τα ταξινομεί αυτόματα, περιορίζοντας συνεπώς την ανάγκη εφαρμογής αυτόματων φίλτρων και το φιλτράρισμα κατηγοριών με το χέρι.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Μερικά αθροίσματα.


Χρήση του εργαλείου μερικών αθροισμάτων

Για να εισάγετε τιμές μερικού αθροίσματος σε φύλλο εργασίας:

  1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών για τα μερικά αθροίσματα που θέλετε να υπολογίσετε και θυμηθείτε να συμπεριλάβετε τις ετικέτες επικεφαλίδας των στηλών. Εναλλακτικά, πατήστε σε μεμονωμένο κελί στα δεδομένα σας και αφήστε το Calc να ταυτοποιήσει αυτόματα την περιοχή.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα - Μερικά αθροίσματα για να ανοίξετε τον διάλογο μερικών αθροισμάτων.

  3. Στον πτυσσόμενο κατάλογο Ομαδοποίηση κατά στη σελίδα Πρώτη ομάδα, επιλέξτε μια στήλη από την ετικέτα της. Οι καταχωρίσεις στην περιοχή κελιού από το βήμα 1 θα ομαδοποιηθούν και ταξινομηθούν με τις τιμές που ταιριάζουν σε αυτήν τη στήλη.

  4. Στο πλαίσιο Υπολογισμός μερικών αθροισμάτων για στη σελίδα Πρώτη ομάδα, επιλέξτε μια στήλη που περιέχει τιμές για μερική άθροιση. Εάν αλλάξετε αργότερα τις τιμές σε αυτήν τη στήλη, το Calc θα επανυπολογίσει αυτόματα τα μερικά αθροίσματα.

  5. Στο πλαίσιο Χρήση συνάρτησης στη σελίδα Πρώτη ομάδα, επιλέξτε μια συνάρτηση για να υπολογίσετε τα μερικά αθροίσματα της επιλεγμένης στήλης στο βήμα 4.

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να δημιουργήσετε μερικά αθροίσματα για τις άλλες στήλες στη σελίδα Πρώτη ομάδα.

  7. Μπορείτε να δημιουργήσετε δύο περισσότερες κατηγορίες μερικών αθροισμάτων χρησιμοποιώντας τις σελίδες Δεύτερη ομάδα και Τρίτη ομάδα και επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 έως 6. Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες ομάδες, τότε αφήστε την ομάδα ανά κατάλογο με κάθε σελίδα ορισμένη σε “- καμία -”.

  8. Πατήστε Εντάξει. Το Calc θα προσθέσει γραμμές μερικού αθροίσματος και γενικού αθροίσματος στην περιοχή κελιών σας.

Διάρθρωση μερικού αθροίσματος

Όταν χρησιμοποιείται το εργαλείο μερικών αθροισμάτων, το Calc εισάγει μια διάρθρωση στα αριστερά της στήλης αριθμού γραμμής. Αυτή η διάρθρωση αντιπροσωπεύει την ιεραρχική δομή των μερικών αθροισμάτων σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρύψει ή να εμφανίσει δεδομένα σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία χρησιμοποιώντας τους αριθμημένους δείκτες στήλης στην κορυφή της διάρθρωσης ή τους δείκτες ομάδας, που υποδηλώνεται από τα σύμβολα συν (+) και πλην (-).

Αυτό το γνώρισμα είναι χρήσιμο εάν έχετε πολλά μερικά αθροίσματα, επειδή μπορείτε να αποκρύψετε απλά τις λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου, όπως μεμονωμένες εισόδους, για να παράξετε περίληψη υψηλού επιπέδου των δεδομένων σας.

Για απενεργοποίηση περιγραμμάτων, επιλέξτε Δεδομένα - Ομάδα και περίγραμμα - Αφαίρεση περιγράμματος. Για επανεγκατάστασή τους, επιλέξτε Δεδομένα - Ομάδα και περίγραμμα - Αυτόματο περίγραμμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!