Ορισμός περιοχών εκτύπωσης σε ένα φύλλο

Μπορείτε να καθορίσετε την προς εκτύπωση περιοχή κελιών του υπολογιστικού φύλλου.

Τα κελιά του φύλλου που δεν ανήκουν στην καθορισμένη περιοχή εκτύπωσης δεν εκτυπώνονται ή εξάγονται. Τα φύλλα χωρίς καθορισμένη περιοχή εκτύπωσης δεν εκτυπώνονται και δεν εξάγονται σε αρχείο τύπο PDF, εκτός κι αν το έγγραφο χρησιμοποιεί τη μορφή αρχείου του Excel.

Εικονίδιο σημείωσης

Για αρχεία που έχουν ανοίξει σε μορφή Excel, εκτυπώνονται τα φύλλα που δεν περιέχουν κάποια καθορισμένη περιοχή εκτύπωσης. Το ίδιο συμβαίνει όταν εξάγετε το υπολογιστικό φύλλο ως αρχείο PDF.


Καθορισμός περιοχής εκτύπωσης

 1. Επιλέξτε τα κελιά τα οποία θέλετε να εκτυπωθούν.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Ορισμός.

Προσθήκη κελιών σε μια περιοχή εκτύπωσης

 1. Επιλέξτε τα κελιά τα οποία θέλετε να προσθέσετε σε μια υπάρχουσα περιοχή εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Προσθήκη.

Κατάργηση περιοχής εκτύπωσης

Χρήση της προεπισκόπησης αλλαγής σελίδας για την επεξεργασίά περιοχών εκτύπωσης

Στην Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας, οι περιοχές εκτύπωσης όπως επίσης και περιοχές αλλαγής σελίδας σκιαγραφούνται με ένα γαλάζιο περίγραμμα και περιέχουν έναν γκρίζο αριθμό σελίδας στο κέντρο. Οι περιοχές που δεν θα εκτυπωθούν έχουν γκρίζο παρασκήνιο.

Για να ορίσετε μια νέα περιοχή αλλαγής σελίδας, σύρετε το περίγραμμα σε μια νέα θέση. Όταν ορίζετε μια νέα περιοχή αλλαγής σελίδας, η αυτόματη αλλαγή σελίδας αντικαθίσταται από την χειροκίνητη.

Προβολή και επεξεργασία περιοχών εκτύπωσης

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας.

  Εικονίδιο συμβουλής

  Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο συντελεστή μεγέθυνσης στην Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας, διπλοπατήστε στην επί τοις εκατό τιμή στην γραμμή Κατάστασης, και αλλάξτε τον συντελεστή μεγέθυνσης.


 2. Επεξεργασία περιοχής εκτύπωσης.

  Για να αλλάξετε το μέγεθος της περιοχής εκτύπωσης, σύρετε το περίγραμμα της περιοχής σε μια νέα θέση.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Για να διαγράψετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας που περιέχεται σε μια περιοχή εκτύπωσης, σύρετε το περίγραμμα της αλλαγής σελίδας έξω από την περιοχή εκτύπωσης.


  Για να καταργήσετε μια περιοχή εκτύπωσης, σύρετε το περίγραμμα της περιοχής στο επόμενο προς τα πανω περίγραμμα της περιοχής.

 3. Για να βγείτε από την Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας, επιλέξτε Προβολή - Κανονική.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!