Μετατροπή κειμένου σε αριθμούς

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο Calc μετατρέπουν το κείμενο μέσα στα κελιά στις αντίστοιχες αριθμητικές τιμές εάν είναι δυνατή σαφής μετατροπή. Εάν δεν είναι δυνατή καμία μετατροπή, το Calc επιστρέφει σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Μόνο ακέραιοι αριθμοί συμπεριλαμβανομένων των εκθετών μετατρέπονται και οι ημερομηνίες και οι χρόνοι ISO 8601 στις εκτεταμένες μορφές τους με διαχωριστικά. Οτιδήποτε άλλο, όπως κλασματικοί αριθμοί με δεκαδικά ή ημερομηνίες εκτός από ISO 8601, δεν μετατρέπονται, επειδή η συμβολοσειρά κειμένου θα είναι τοπικά εξαρτημένη. Τα αρχικά και τελικά κενά παραβλέπονται.

Οι παρακάτω μορφές ISO 8601 μπορούν να μετατραπούν:

Ο κωδικός του αιώνα CC δεν μπορεί να παραληφθεί. Αντί για την ημερομηνία Τ και το διαχωριστικό ώρας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα διάστημα χαρακτήρα ακριβώς.

Αν δοθεί ημερομηνία, θα πρέπει να είναι σε Γρηγοριανό ημερολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση η προαιρετική ώρα θα πρέπει να είναι της μορφής 00:00 ως 23:59:59.99999...

Αν έχει δοθεί μόνο ένα αλφαριθμητικό χρόνου, μπορεί να έχει τιμή ώρας πάνω από 24, ενώ η μέγιστη τιμή για λεπτά και δευτερόλεπτα είναι 59.

note

Η μετατροπή γίνεται για μόνο μοναδικές βαθμωτές τιμές, όχι μέσα σε περιοχές.


Η μετατροπή γίνεται για μοναδικές βαθμωτές τιμές, όπως στο =A1+A2, ή ="1E2"+1.. Τα ορίσματα περιοχής κελιών δεν επηρεάζονται, έτσι το SUM(A1:A2) διαφέρει από το A1+A2 εάν τουλάχιστον ένα από τα δύο κελιά περιέχει μετατρέψιμη συμβολοσειρά.

Οι συμβολοσειρές μέσα σε τύπους μετατρέπονται και αυτά, για παράδειγμα ="1999-11-22"+42 επιστρέφει το αποτέλεσμα 42 μέρες μετά τις 22 Νοεμβρίου 1999. Υπολογισμοί που περιέχουν τοπικοποιημένες ημερομηνίες ως αλφαριθμητικά θα επιστρέφουν σφάλμα. Για παράδειγμα η τοπικοποιημένη ημερομηνία "11/22/1999" ή "22.11.1999" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόματη μετατροπή.

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Παράδειγμα

Στο A1 εισάγετε το κείμενο '1e2 (που μετατρέπεται στον αριθμό 100 εσωτερικά).

Στο A2 εισάγετε =A1+1 (που έχει ως αποτέλεσμα σωστά 101).

Ο τύπος =SUM(A1:A2), επιστρέφει 101 αντί για 201 επειδή η μετατροπή δεν συμβαίνει σε περιοχή, μόνο για μοναδικές βαθμωτές τιμές. Εδώ, '1e2 αντιμετωπίζεται ως συμβολοσειρά που αγνοείται για τη συνάρτηση SUM.

Το =SUM("1E2";1) επιστρέφει #ΤΙΜΗ! επειδή η SUM() και κάποιες άλλες που επαναλαμβάνουν αριθμητικές ακολουθίες ελέγχουν ρητά τον τύπο ορίσματος.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου κειμένου σε ρυθμίσεις μετατροπής αριθμού

Η μετατροπή κειμένου σε αριθμό μπορεί να προσαρμοστεί στην επιλογή Λεπτομερείς ρυθμίσεις υπολογισμού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!