Μετακίνηση κελιών με μεταφορά και απόθεση

Όταν μεταφέρετε και αποθέτετε μια επιλογή κελιών, γραμμών ή στηλών σε ένα φύλλο Calc, τα κελιά (συμπεριλαμβάνοντας εκείνα στις επιλεγμένες γραμμές ή στήλες) αντικαθιστούν κανονικά τα υφιστάμενα κελιά στην περιοχή όπου αποτίθενται. Αυτή είναι η κανονική κατάσταση αντικατάστασης.

Σημειώστε ότι για μεταφορά και απόθεση ολόκληρων γραμμών ή στηλών, πρέπει να επιλέξετε τις γραμμές ή τις στήλες που θέλετε να μετακινήσετε (ή να αντιγράψετε) πρώτα, έπειτα να αρχίσετε τη μεταφορά από τα επιλεγμένα κελιά, όχι από τις κεφαλίδες της γραμμής ή της στήλης (τα κελιά θα αποεπιλεγόντουσαν με αυτό).

Όταν έχετε πατημένο το πλήκτρο και αφήνετε το κουμπί του ποντικιού, τότε εισέρχεστε στη λειτουργία εισαγωγής.

  1. Στη λειτουργία εισαγωγής, τα υπάρχοντα κελιά όπου αφήνετε τα επιλεγμένα θα μετακινηθούν στα δεξιά ή προς τα κάτω, και τα επιλεγμένα σας κελιά θα εισαχθούν στις κενές θέσεις χωρίς αντικατάσταση.

  2. Το πλαίσιο που περιβάλλει τα κινούμενα κελιά φαίνεται διαφορετικό στη λειτουργία εισαγωγής.

    Στη λειτουργία αντικατάστασης μπορείτε να δείτε όλα τα τέσσερα περιγράμματα γύρω από την επιλεγμένη περιοχή. Στη λειτουργία εισαγωγής μπορείτε να δείτε μόνο το αριστερό περίγραμμα όταν τα κελιά στόχοι θα μετακινηθούν στα δεξιά. Βλέπετε μόνο το πάνω περίγραμμα όταν τα κελιά στόχοι θα μετακινηθούν κάτω.

    Αν η περιοχή του στόχου θα μετακινηθεί στα δεξιά ή προς τα κάτω εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ προέλευσης και κελιών στόχων, αν μετακινείτε το ίδιο φύλλο. Αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των οριζόντιων ή κάθετων κελιών στα μετακινούμενη περιοχή, αν μετακινήστε σε διαφορετικό φύλλο.

  3. Αn μετακινείτε κελιά στη λειτουργία εισαγωγής με την ίδια γραμμή (μόνο οριζόντια), τότε ύστερα από την εισαγωγή των κελιών, όλα τα κελιά θα μετακινηθούν στα αριστερά για να γεμίσουν την περιοχή προέλευσης.

Και στις δύο καταστάσεις, μπορείτε με πατημένα τα πλήκτρα , ή +Shift ενώ απελευθερώνετε το πλήκτρο ποντικιού να εισάγετε ένα αντίγραφο ή σύνδεσμο, αντίστοιχα.

Το πλήκτρο πιέστηκε ενώ ελευθερώνατε το κουμπί του ποντικιού σας

Αποτέλεσμα

Κανένα πλήκτρο

Τα κελιά μετακινούνται και αντικαθιστούν άλλα κελιά στην περιοχή του στόχου. Τα κελιά προέλευσης αδειάζουν.

Πλήκτρο

Τα κελιά αντιγράφονται και αντικαθιστούν τα κελιά στην περιοχή του στόχου. Τα κελιά προέλευσης παραμένουν ως έχουν.

+Shift

Σύνδεσμοι σε κελιά προέλευσης εισάγονται και αντικαθιστούν τα κελιά στην περιοχή του στόχου. Τα κελιά προέλευσης παραμένουν ως έχουν.

Τα κελιά μετακινούνται και μετακινούν τα κελιά την περιοχή του στόχου στα δεξιά ή προς τα κάτω. Τα κελιά προέλευσης αδειάζουν, εκτός αν τα μετακινήσετε εντός των ίδιων γραμμών στο τρέχον φύλλο.

Αν μετακινήστε εντός των ίδιων γραμμών στο ίδιο φύλλο, τα κελιά στην περιοχή του στόχου μετακινούνται στα δεξιά, και ύστερα ολόκληρη η γραμμή μετακινείται για να γεμίσει την περιοχή προέλευσης.

Πλήκτρα

Τα κελιά αντιγράφονται και μετακινούν τα κελιά στην περιοχή του στόχου στα δεξιά ή προς τα κάτω. Τα κελιά προέλευσης παραμένουν ως έχουν.

+Shift

Εισάγονται σύνδεσμοι στα κελιά προέλευσης και μετακινούνται τα κελιά στην περιοχή του στόχου στα δεξιά ή προς τα κάτω. Τα κελιά προέλευσης παραμένουν ως έχουν.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!