Επιλογή πολλαπλών κελιών

Επιλέξτε μια περιοχή σχήματος ορθογωνίου

Με το κουμπί του ποντικιού πατημένο, σύρετε από τη μία γωνία στη διαμετρικά αντίθετη γωνία της περιοχής.

Επιλέξτε ένα μεμονωμένο κελί

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Επιλογή διαφόρων διάσπαρτων κελιών

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Αλλαγή της κατάστασης επιλογής

Στην γραμμή κατάστασης, το πλαίσιο με το υπόμνημα STD / EXT / ADD χρησιμοποιείται για αλλαγή της κατάστασης επιλογής:

Περιεχόμενα πεδίου

Αποτέλεσμα του πατήματος στο κουμπιού του ποντικιού

STD

Με ένα πάτημα του ποντικιού επιλέγεται το κελί στο οποίο έχετε πατήσει. Επίσης με ένα πάτημα του ποντικιού σε κάποιο επιλεγμένο κελί καταργείται η επιλογή.

EXT

Ένα πάτημα του ποντικιού σημειώνει μια περιοχή ορθογωνίου από το τρέχον κελί μέχρι το πατημένο κελί. Εναλλακτικά, Shift-πάτημα σε κελί.

ADD

Ένα πάτημα του ποντικιού πάνω σε ένα κελί προσθέτει το κελί στα ήδη σημειωμένα κελιά. Ένα πάτημα του ποντικιού πάνω σε ένα σημειωμένο κελί, αίρει τη σημείωση. Εναλλακτικά με το πλήκτρο - και πάτημα στα κελιά.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!