Εφαρμογή αναζήτησης τιμής στόχου

Με τη βοήθεια της λειτουργίας αναζήτησης τιμής στόχου μπορείτε να υπολογίσετε μια τιμή που, ως τμήμα ενός τύπου, οδηγεί στο αποτέλεσμα που ορίσατε στον τύπο. Συνεπώς, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο με αρκετές σταθερές τιμές και μία μεταβλητή τιμή, και με το αποτέλεσμα του τύπου.

Παράδειγμα αναζήτηση τιμής στόχου

Για να υπολογίσετε τον ετήσιο τόκο (Ι), δημιουργήστε ένα πίνακα με τις τιμές του κεφαλαίου (C), το αριθμό των ετών (n) και το επιτόκιο (i). Ο τύπος είναι:

I = C * n* i

Ας υποθέσουμε ότι το επιτόκιο i των 7.5% και ο αριθμός των ετών n (1) θα παραμείνουν σταθερά. Ωστόσο, ίσως θελήσετε να γνωρίζετε κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιηθεί το κεφάλαιο της επένδυσης C ώστε να λαμβάνετε μια συγκεκριμένη ετήσια απόδοση I. Σε αυτό το παράδειγμα, υπολογίστε το ύψος του κεφαλαίου C που θα απαιτηθεί αν θέλετε μια ετήσια απόδοση $15.000.

Καταχωρίστε τις τιμές του κεφαλαίου C (ας υποθέσουμε $100.000), ο αριθμός των ετών n (1) και το επιτόκιο i (7.5%) την κάθε μια σε διαφορετικό κελί. Εισάγετε τον τύπο για τον υπολογισμό του τόκου I σε ένα άλλο κελί. Αντί των C, n και i χρησιμοποιήστε την παραπομπή στο κελί με τις αντίστοιχες τιμές.

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο κελί που περιέχει τον τόκο I, και επιλέξτε Εργαλεία - Αναζήτηση στόχου. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση στόχου.

  2. Έχει γίνει ήδη εισαγωγή του σωστού κελιού στο πεδίο Κελί τύπου.

  3. Τοποθετήστε το δρομέα στο πεδίο μεταβλητό κελί. Στο φύλλο, πατήστε στο κελί που περιέχει την τιμή που πρόκειται να τροποποιηθεί, στο παράδειγμά μας αυτό είναι το κελί της τιμής του κεφαλαίου C.

  4. Πληκτρολογήστε το αναμενόμενο αποτέλεσμα του τύπου στο πεδίο Τιμή προορισμού. Σε αυτό το παράδειγμα, η τιμή είναι 15.000. Πατήστε Εντάξει.

  5. Εμφανίζεται ένας διάλογος που σας πληροφορεί ότι η αναζήτηση τιμής στόχου ήταν επιτυχής. Πατήστε Ναι για να εισαγάγετε το αποτέλεσμα στο κελί με την μεταβλητή τιμή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!