Εισαγωγή κλασμάτων

Μπορείτε να εισαγάγετε έναν κλασματικό αριθμό σε κάποιο κελί και να τον χρησιμοποιήσετε για υπολογισμό:

Αν πληκτρολογήσετε “0 1/2” η αυτόματη διόρθωση προκαλεί αντικατάσταση των τριών χαρακτήρων 1, / και 2 από έναν μόνο χαρακτήρα, ½. Το ίδιο ισχύει για τις τιμές 1/4 και 3/4. Αυτή η αντικατάσταση καθορίζεται στην καρτέλα Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Αν θέλετε να δείτε κλάσματα πολλαπλών ψηφίων όπως "1/10", θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφή του κελιού στην προβολή κλασμάτων πολλαπλών ψηφίων. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του κελιού και επιλέξτε Μορφοποίηση κελιών. Από το πεδίο Κατηγορία επιλέξτε "Κλάσμα", και έπειτα επιλέξτε "-1234 10/81". Κατόπιν μπορείτε να πληκτρολογήσετε κλάσματα όπως 12/31 ή 12/32 - ωστόσο τα κλάσματα απλοποιούνται αυτόματα, έτσι ώστε στο τελευταίο παράδειγμα να εμφανίζεται η τιμή 3/8.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!