Υπολογισμός με τύπους

Όλοι οι τύποι αρχίζουν με το σύμβολο της ισότητας. Οι τύποι μπορεί να περιέχουν αριθμούς, κείμενο, αριθμητικούς τελεστές, λογικούς τελεστές ή συναρτήσεις.

Εικονίδιο συμβουλής

Θυμηθείτε ότι τα βασικά αριθμητικά σύμβολα (+, -, *, /) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τύπους με τον κανόνα "Πολλαπλασιασμός και διαίρεση πριν την πρόσθεση και αφαίρεση". Αντί να γράψετε =SUM(A1:B1) είναι καλύτερα να γράψετε =A1+B1.


Εικονίδιο συμβουλής

Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν παρενθέσεις. Το αποτέλεσμα του τύπου =1+2*3 σημαίνει κάτι διαφορετικό από το αποτέλεσμα του τύπου =(1+2)*3.


Εδώ θα βρείτε μερικά παραδείγματα τύπων του LibreOffice Calc:

=A1+10

Εμφανίζει τα περιεχόμενα του κελιού A1 συν 10.

=A1*16%

Εμφανίζει 16% των περιεχομένων του A1.

=A1 * A2

Εμφανίζει το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του A1 επί του A2.

=ROUND(A1;1)

Στρογγυλοποιεί με ένα δεκαδικό ψηφίο και εμφανίζει τα περιεχόμενα του κελιού A1.

=EFFECTIVE(5%;12)

Υπολογίζει τον πραγματικό τόκο σε 5% ετησίως με 12 πληρωμές.

=B8-SUM(B10:B14)

Υπολογίζει την διαφορά της τιμής του B8 και του αθροίσματος των κελιών B10 ως το B14.

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Υπολογίζει το άθροισμα των κελιών B10 ως το B14 και το προσθέτει στην τιμή του B8.


Είναι επίσης δυνατό να υπάρξει ένθεση συναρτήσεων σε τύπους, όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Μπορείτε επίσης να ενθέσετε συναρτήσεις εντός άλλων συναρτήσεων. Ο οδηγός συνάρτησης σάς βοηθάει με τις ένθετες συναρτήσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!